Korta fakta 1: Vad är Svenskt skogsbruk?

Hur mycket skog finns det i Sverige?

Mycket. Lilla Sverige är ett stort skogsland. Av landets totala landareal täcks mer än hälften, 57 %, 23 miljoner hektar, av skog. Det är lika stort som hela Storbritanniens yta. En hektar är lika mycket som en kvadrat med 100 meter långa sidor, nästan två fotbollsplaner.

Ett av världens effektivaste skogsbruk

Alla de här skogsägarna utgör det svenska skogsbruket, som är ett av världens mest effektiva. Avverkningen görs med moderna maskiner som kan hugga ner och bearbeta fler än 100 träd i timmen. Totalt avverkas ungefär 85 miljoner kubikmeter skog i Sverige varje år. Det är mer än 1,5 miljoner fullastade timmerlastbilar per år.

Vem äger och brukar all svensk skog?

 

Hur mycket är all svensk skog värd i pengar?

Säg att medelvärdet av en kubikmeter är ca 300 kronor. Multiplicerat med den totala volymen på 3 miljarder kubikmeter blir det 900 miljarder kronor, eller cirka 90 miljarder euro, eller cirka 107 000 miljoner US-dollar. Det är ungefär en femtedel av hela Sveriges BNP!

Sen finns ju också andra värden i den svenska skogen. För många svenskar har den ett stort rekreationsvärde. Skogen och skogsbruket genererar sysselsättning både direkt och indirekt. Det svenska samhället tjänar också på skogsbruket. Till exempel via skatter från skogsföretag och vinster från statligt ägda skogsföretag, som Sveaskog.

 

Tvärtemot vad man kunde tro – det växer mer skog i Sverige än det avverkas (!)

Med ett så effektivt skogsbruk och så stora mängder som avverkas skulle man kunna tro att den svenska skogen riskerar att ta slut. Men det är faktiskt tvärtom. Skogen växer mer än 120 miljoner kubikmeter varje år men bara 75 % av tillväxten avverkas. 

Vad beror den goda tillväxten på? På att den svenska skogen sköts på ett sätt som gynnar kvalitén och tillväxten. Och att man alltid återplanterar efter avverkning. För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya.

Åtgärderna för åter- och tillväxten gör inte bara att det blir mer skog. Skogen mår också bättre tack vare detta – just att man främjar gamla träd, mångfald och olika livsmiljöer.

Vad är produktiv skogsmark?

Det är skogsmark som är lämplig och avsedd för skogsproduktion. Det vill säga att få träden att växa för att sedan skörda, avverka den (skogsmarken producerar i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år).

Det finns idag finns ungefär 3 000 miljoner, eller 3 miljarder, kubikmeter växande skog i Sverige. Det man kallar virkesförråd.Skulle vi hugga ner allt och frakta bort det skulle det krävas drygt 54 500 000 timmertransporterande lastbilar!

Så här är Sveriges totala landareal uppdelad

Till- och återväxten är reglerad i svensk lag

I Sverige har vi något som heter skogsvårdslagen. Man kan se skogsvårdslagen som en överenskommelse mellan samhället och skogsbrukets olika aktörer. Den reglerar hur skogen ska skötas både produktions- och miljömässigt. I lagen står bland annat att man är skyldig att återplantera skog efter avverkning.

Den första moderna skogsvårdslagen i Sverige kom 1903. Då hade landets skog minskat avsevärt. Ett viktigt mål med skogsvårdslagen var att trygga virkesförsörjningen för framtiden. Ett mått på hur skogsbruket lyckats är att sedan 1950 till idag har virkesförrådet ökat med 200 %, från 1 till 3 miljarder kubikmeter. 

Fördelning av trädslag

 

Tall 39%, Gran 42%, Lövträd 19%

Vad blir det av all svensk skog?

Cirka 45 %, runt 40 miljoner kubikmeter, blir det timmer av. Som i sin tur blir till möbler, byggvirke – brädor och plank – och andra träprodukter.

40-45 %, cirka 35 miljoner kubik, blir massaved som man gör tidningar, förpackningar och andra pappersprodukter av.

Av knappt 10 %, 8-9 miljoner kubik, blir till biobränsle, som sedan blir till elektricitet och värme.

 

KÄLLOR: Bioenergiportalen, Norsk Treteknisk Institut, Norsk Byggforskningsinstitut, SCB, Skogsstyrelsen, SLU, Sveaskog, WWF.