Korta fakta 2: Sveriges mesta miljöarbetare.

Den biologiska mångfalden i de svenska skogarna, vad är det?

Det är allt levande i skogen, växter och djur. I de svenska skogarna finns idag drygt 21 300 olika arter med unika uppsättningar av gener. Dessutom med olika krav på sina livsmiljöer för att kunna leva och fortplanta sig. Variationen av arter, genuppsättningar och livsmiljöer utgör den biologiska mångfalden.

Hur skyddas biologiska mångfalden av svenska skogsbruket?

Dels avsätts både större och mindre områden av skog där man låter bli att avverka. Men även där avverkning sker skyddas mångfalden. Till exempel genom att använda skonsammare maskiner. Och genom att lämna och inte avverka i känsliga delar, områden och naturtyper, exempelvis intill stenhällar, myrar och vattendrag.

Åtgärder som görs för att skydda vatten är till exempel:

  • Att undvika markskador nära vattenmiljöer.
  • Att lämna skyddszoner med träd och buskar intill.
  • Att inte markbereda nära vatten.
  • Att bygga överfarter så vattenlevande djur kan ta sig fram.

Livsviktig död ved

Särskilt viktigt för att gynna skogens olika livsmiljöer är att lämna kvar döda träd, död ved, både stående och liggande på marken. Särskilt stående död ved har svenskt skogsbruk inriktat sig på att öka sedan 1990-talet. Volymen av sådan ved på den produktiva skogsmarken är idag 172 miljoner m3 eller 7,7 m3 per hektar.

Hur stor del av den svenska skogen skyddas?

Ganska mycket, totalt drygt 2 miljoner hektar. Nästan en tiondel av all skog i Sverige. Hälften är skyddat enligt lag, till exempel den skog som finns i nationalparker och naturreservat. Liksom skog där det finns nyckelbiotoper och rödlistade arter, områden som är särskilt viktiga av naturvårds- och miljöskäl.

Andra hälften är så kallade frivilliga avsättningar. Det är områden som enskilda skogsägare självmant och utan ekonomisk ersättning valt att undanta från skogsbruket, ofta beroende på miljöskäl som att man vill bevara höga naturvärden. Så här är all skyddad skog på produktiv skogsmark i Sverige uppdelad:

Det blir inga sopberg av svensk skog, varken på land eller i haven

En stor fördel med skogen och produkter härifrån är att det är 100 % biologiskt nedbrytbart. Det vill säga, all skog och trä som lämnas kvar förmultnar och tas sedan helt och hållet upp av naturen. I slutändan blir det alltså jord av den döda skogen i vilken det sedan kan växa upp ny skog – ett ständigt pågående, naturligt kretslopp.

Plast som tillhör de vanligaste materialen har väldigt lång nedbrytningstid. Det kan ta hundratals år innan en plastbit som hamnat i naturen försvinner. Och plastnedskräpning är ett av våra mest märkbara miljöproblem. Studier visar att det bara i haven ligger uppemot 15 miljoner ton plast.

Skogen kan istället bli klimatnyttig energi

Nedbrytbarheten, kretsloppet och förnybarheten är bra saker i sig med skogen, men den kan även gynna miljön och klimatet på andra sätt. En viktig del är att restprodukter som stubbar och avverkningsrester kan bli till biobränsle och ge klimatvänlig värme och energi.

Användningen av skogsbränsle har ökat stadigt i Sverige sedan 1990-talet. Då infördes nämligen koldioxidskatt på fossila bränslen, plus att bioenergi undantogs från energiskatt. Det gjorde det mer ekonomiskt intressant att ta tillvara bränsle från skogen.

Idag har användningen tagit ordentlig fart och det levereras i storleksordningen motsvarande 20 TWh (terrawattimmar) skogsbränsle om år till värme och energi. Det räcker till att värma nästan alla villor i landet!

Sop- och miljöproblem som blir hälsorisker

En konsekvens av plastföroreningar i miljön är de hälsoproblem som kan uppstå. Plasten kan läcka kemikalier som påverkar miljö, djur och människor. Ett exempel är de studier som visar på ökande halter av miljögifter i vår kropp.

Ett annat exempel är att i till exempel sjöar och hav, blir små plastfragment bärare av farliga ämnen. Dessa mikroplaster kan misstas för mat av djur och fiskar som lever i vattnen och sedan överföras till andra djur och människor.

Både läckage av farliga ämnen och ohälsosamma fragment gäller även andra material som glas, stål och aluminium i till exempel förpackningar. Men när det gäller skogs- och träbaserade material finns inte den problematiken.

Apropå skogsbränsle, visste du att…

  • biobränsle motsvarande volymen i en 50 cl:s läskedrycksburk räcker till att hålla en 40 W glödlampa tänd i 24 timmar.
  • 2 kubikmeter skogsbränsle, har ungefär lika stort energivärde som 2 fat olja.

 

KÄLLOR: balticseawaste.com, Bioenergiportalen, hsr.se, Norsk Treteknisk Institut, Norsk Byggforskningsinstitut, SCB, Skogsstyrelsen, SLU, Sveaskog, WWF.