Klimatnytta som bara växer. Korta fakta 3:

Växthusgaser och koldioxid är ett växande miljö- och klimathot som både forskare, företag och politiker brottas med. I det sammanhanget kan det vara bra att veta att skogen och skogsbruket, både i Sverige och övriga världen, spelar en stor roll – på flera sätt – i strävan att förbättra situationen.

Norra halvklotets största klimatförbättrare

I ett avseende spelar skogen i Sverige och andra nordliga delar av världen en särskilt stor roll. De här skogarna, de boreala skogarna, innehåller nämligen största andelen kol, närmare bestämt 60 % av allt kol som är bundet i världens alla skogar!

 

Fakta, boreala skogar: 

  • Barrskogsbälte på norra halvklotet, mellan 45:e och 70:de breddgraden
  • Är världens största landekosystem
  • Omfattar nära 1,5 miljarder hektar skog
  • Utgör nära 40 % av världens skogsarealer

Skogsprodukter som gör gott på flera sätt

Ytterligare en sak är att kol och koldioxid även lagras i alla produkter från skogen – till exempel möbler av trä och pappersprodukter. Det är bra för klimatet. Dessutom kräver de här produkterna mindre energi när de tillverkas, till exempel hus med trästommar istället för stål och betong. Det gör att mindre koldioxid bildas.

Visste du att…

  • varje kubikmeter trä lagrar 200 kg kol
  • allt virke som avverkas i svenska skogar motsvarar ungefär 16 miljoner ton kol
  • av detta blir ca 20 % plankor, bräder och skivor
  • ca 80 % blir pappersmassa och bränsle

Minskning av koldioxidutsläpp
om 1 kubikmeter förnybar skogsråvara används i istället för icke förnybara material.

Från klimattänkande till konkret tankande

Ännu en klimatfördel hos skogen är att skogsbaserade produkter i allt högre grad ersätter fossila bränslen som olja, naturgas, bensin och diesel. Till exempel biomassa från skogen för uppvärmning av hus. Skogsbränsle som eldas upp för att ge el och värme. Och även skogsbaserade drivmedel till fordon. Redan idag är biodiesel från skogen det näst mest använda biodrivmedlet i Sverige.

 

Den växande skogen – ett gigantiskt CO2-reningsverk

En stor klimatmässig fördel i skogsbruket är skogens stora förmåga att binda koldioxid. När fotosyntesen får skogen att växa binds koldioxiden i träden och skogsmarken istället för att hamna ute i atmosfären.

Särskilt mycket binder yngre växande skogar, något som finns mycket av i Sverige. Ju mer skog och ju mer den växer desto mer koldioxid binds. I Sverige upptar och lagrar skogen hela 155 miljoner ton koldioxid per år. Det är tre gånger mer än summan av alla årliga fossila utsläpp i landet!

Inget av skogen går till spillo

Biobränsle från skogen – till exempel avverkningsrester, rötter, grenar och toppar – är bara ett exempel på att i princip allt tas tillvara från skogsbruket. Ett annat exempel är pappersprodukter som förpackningar. Pappersmassan som man tillverkar dessa av kommer från början från skogssortimentet massaved – ett sortiment som består av mindre och klenare träd.

KÄLLOR: Bioenergiportalen, Norsk Treteknisk Institut, Norsk Byggforskningsinstitut, SCB, Skogsstyrelsen, SLU, Sveaskog, WWF.