Korta fakta 5: Ansvarstagande som inte slutar där skogen slutar

Jobb växer visst på träd

Det svenska skogsbruket genererar både direkt och indirekt arbete till tiotusentals svenskar. Det handlar faktiskt om så pass många arbetstillfällen att det gör skogen till den största arbetsgivaren efter staten.

Så många arbetstillfällen genererar skogsbruket direkt och indirekt i Sverige
16 000, skogsbruk, entreprenörer m.fl.
29 000, massa- och pappersindustrin
38 000, trämekaniska och sågverksindustrin

Skogsbruket skapar positiva spiraler i glesbygd

Alla dessa arbetstillfällen bidrar också till att landsbygden får liv, då de människor som vill kan bo kvar i mindre byar och samhällen utanför storstadsområdena. Dessutom är det svenska skogsvägnätet på många platser mer omfattande än det allmänna vägnätet och blir en förutsättning för att skapa en levande landsbygd. För den lilla byn eller samhället kan det betyda att den lokala bensinmacken får möjlighet att överleva, eller att tillgången till vård och omsorg stärks.

Alla dessa arbetstillfällen göra att landsbygden kan växa och all population inte behöver koncentreras till städerna.

Så många i Sverige bor i tätorter respektive landsbygd
Tätort*, ca 8 200 000 (85%)
Landsbygd, ca 1 400 000 (15%)
*Tätort = tättbebyggda områden med minst 200 invånare

Mer än bara träd

Skogen är inte bara en källa för värdefulla råvaror. Det ställs också stora krav på att skogsbruket ska ta miljöhänsyn och se till naturens bästa, något som grundar sig i att skogen är till för alla. För många ger skogen en möjlighet till rekreation genom exempelvis jakt, promenader, fiske, svamp- och bärplockning.

Lagstadgad tillgång till skogen

Möjligheten att vistas fritt i skog och mark för att till exempel plocka bär eller svamp stöds av allemansrätten. Den grundar sig på sedvanor men är idag inskriven i svensk lag och ger alla människor den här rätten att färdas över och vara på även privat mark. Å andra sidan ställer allemansrätten krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, och även andra människor.

Även lagstadgat skydd

Det finns även lagar som skyddar svensk skog av olika anledningar. Som vi tidigare nämnt skyddas hela 2 miljoner hektar skog, lika mycket som 4 miljoner fotbollsplaner. Skäl att skydda är allt från att bevara stora natur- och kulturvärden till att låta ursprungsfolk som samerna att leva och verka som de har rätt till. Men också för att förhindra illegala avverkningar, någonting som kanske inte är ett problem i Sverige men i många andra länder.

KÄLLOR: Bioenergiportalen, Norsk Treteknisk Institut, Norsk Byggforskningsinstitut, SCB, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, SLU, Sveaskog, WWF.