Korta fakta 6: Om svenskt skogsbruk inte fanns

Skogsbruksarbetet kan ibland verka komplext, eftersom det rör sig genom många olika områden och processer. Det är mycket att hålla reda på och utvecklingen går snabbt.

Men vad är då skogsbruk?

Skogsbruk kan jämföras med jordbruk. Vi tar det naturen ger och hjälper den på traven för att nå en bra tillväxt och ett bra resultat. Detta gör vi genom att så, plantera och skörda. Vi rensar och gallrar för att få det att växa bättre. Men skillnaden är att det tar lite längre tid för skogsbruket än jordbruket. Ett träd kan ta upp till 100 år på sig att växa klart. Därför är det viktigt att planera skogsbruket långsiktigt för att inte skörda mer än vi sår.

Även om det inte låter så omfattande eller komplicerat är det många timmars arbete bakom. Faktiskt flera miljoner.

 

Bakom dessa siffror är ett gediget arbete. Alla de timmar som läggs ner resulterar i ett produktivt och hållbart skogsbruk. Ett skogsbruk som handlar mer om att ge än att ta. För att göra en liknelse med lantbruket kan man säga att vi mjölkar kon, istället för att slakta den. Vi tar hand om den och ger den näring och på så sätt säkerställer vi dess överlevnad.

Årlig plantering och annan skötsel i svenskt skogsbruk

Total planterad areal, ca 200 000 hektar. Lika mycket som 400 000 fotbollsplaner.
Antal levererade plantor, ca 400 miljoner stycken.
Areal ungskogsröjning (skötselåtgärd), ca 400 000 hektar, motsvarande ca 800 000 fotbollsplaner.

Nedlagda arbetstimmar per år inom svenskt skogsbruk

 

Naturvård – hur det var då

För länge sedan när det knappt fanns något skogsbruk skötte skogen sig själv, bland annat genom stora skogsbränder, stormar, insektshärjningar med mera. Det var det naturliga sättet genom vilket skogen gallrades och avverkades.

Naturvård – hur det är nu

Nu när skogen förändrats efter människans behov och intressen har de ekologiska förutsättningarna förändrats, främst vad gäller gamla träd, död ved och lövträd. Det medför att vi måste göra insatser för att hjälpa skogen att nå en mångfald av naturtyper som är en naturlig del av ekosystemet.

Det kan vi bland annat göra genom att ta naturhänsyn vid avverkningar, avsätta naturvårdsskogar och i vissa fall även återinföra betesdjur i skogen. Ibland kan man också behöva skapa översvämningar för att nå en viss naturtyp som på sikt gynnar den närliggande skogen.

Ett annat exempel är naturvårdsbränning. Det är en insats som för mycket gott med sig, trots att det låter dramatiskt. Genom att tända eld på skogen tillåter vi nya lövskogar växa fram, då flera av våra svenska lövträd så som aspen, sälgen och björken gynnas av en sådan insats.

Fakta om skogsbränder i Sverige i historiskt perspektiv:
För 200 år sedan, i början av 1800-talet, brann ca 250 000 hektar skog ner varje år. Idag är den siffran i genomsnitt nere på ca 1 000 hektar/år. Det är en minskning med mer än 99 %. Naturvårdsbränning är idag en medveten och noggrant kontrollerad insats. Detta för att man inte ska låta bra produktionsskog gå förlorad. 

KÄLLOR: Bioenergiportalen, Norsk Treteknisk Institut, Norsk Byggforskningsinstitut, SCB, Skogsstyrelsen, SLU, Sveaskog, WWF.