Korta fakta 7: Att certifiera sig

Konsumenternas efterfrågan på certifierade produkter ökar. Allt fler bryr sig om miljön, klimatförändringen och illegala avverkningar av skog. De vill veta var produkterna de köper kommer från och genom att köpa certifierade produkter kan de säkerställa att råvaran kommit från ett hållbart skogsbruk.

När man som skogsägare certifierar sin skogsfastighet kan man då ställa upp på många kunders krav och vara tydlig med att man erbjuder produkter som är framtagna genom ett etiskt och uthålligt skogsbruk som tar hänsyn till miljö och människor. Att erbjuda certifierade produkter skapar också möjligheter att nå andra kundsegment än vad som annars hade varit möjligt. Detta eftersom många företag och organisationer ställt krav på en certifierad råvarukedja.

Certifieringar

Den större delen av den svenska skogsmarken är ansluten till FSC® eller PEFC™, de två vanligaste certifieringssystemen. Båda har gemensamma baskrav i avseende på skogsbruksstandard, miljöstandard och den sociala standarden. Många skogsägare är i dag dubbelcertifierade.

Olika certifieringssystem

Det finns flera märknings och certifieringssystem på marknaden. Men som det tidigare nämndes är de två vanligaste PEFC™ (Programme for Endorsement och Forest Certification) samt FSC® (Forest Stewardship Council). Båda certifieringssystemen har hög igenkänning hos konsumenter på kontinenten, vilket i sig genererar en merförsäljning av certifierade produkter.

FSC® har idag en starkare position på marknaden. Deras beslut grundar sig i överenskommelser mellan ekonomiska, sociala och miljö-intressen i jämn fördelning.

FSC® innebär generellt en högre kostnad för skogsbrukaren i jämförelse med PEFC™ som används mer inom privatskogsbruket medan de större bolagen i Sverige är FSC®- certifierade. I Sverige är ca hälften av skogsbruket certifierat och i de flesta fall dubbelcertifierat, d.v.s. för båda systemen. Dock är den totala mängden certifierad skog mindre än 10 % av all skog i världen.

FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC®:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC®:s regler.

Vinster med att vara certifierad

  • Skogscertifiering stärker konkurrensen mot ersättningsmaterial för trä och papper och ökar marknadsandelarna för skogsprodukter.
  • Det ger en garanti och trovärdighet vilket gynnar skogsägaren och skogsbruket.
  • Genom certifiering kan man ställa upp på många kunders krav, vilket stärker avsättningsmöjligheterna för skogsprodukter.

Certifiering och lagen

Sverige har idag en bra skogsvårdslag som har funnits länge. Här har man brukat skogen i flera både träd- och ägargenerationer. Certifieringen går in under den delen i lagen som behandlar ”frihet under ansvar”. Certifieringen tillför därför en del värden utöver lagkraven. Exempel på utökade krav vid certifiering är hänsyn till vatten, frivilliga avsättningar och hanteringen av höga naturvärden.

Certifiering och naturvård

Naturvård, vad betyder egentligen det? Enkelt uttryckt kan man säga att det avser alla typer av åtgärder i en skog eller ett område som syftar till att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Varje skog är unik och kräver sin speciella vård och skötsel för att bevara och utveckla sina naturvärden. Därför anpassas åtgärderna till områdets speciella mångfald, historik och förutsättningar.

Oavsett om din skog är certifierad eller inte, är det viktigt att sköta den på rätt sätt, från det lilla till det stora. Att avsätta tid och resurser för skogsvård är en betydande del i att naturen ska kunna växa, frodas och att man ska kunna bevara och främja den biologiska mångfalden.

Mer än bara skog

Det är lätt att tänka att naturvård och certifieringar bara avser och reglerar hur själva skogen sköts, men faktum är att sådant som vattendrag, bäckar och sjöar etc. är minst lika betydelsefullt. Ett annat exempel är fornlämningar. De skyddas förvisso av en egen lag, Kulturmiljölagen (KML), men är ändå en del av skogsvården.

Den sociala hänsynen

En certifiering kan också beröra många sociala värden. Det kan handla om frågor som relationer mellan skogsbruket och rennäringen, allemansrätt och landsbygdsutveckling. Men också lika mycket om arbetsvillkoren i skogsbruket i form av till exempel anställningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsorganisation och kompetenskrav. På så sätt vet kunden att de timmar som lagts ned för att ta fram en certifierad produkt är rättvist avlönade, står under bra villkor och ansvarsfullt planlagda gentemot alla som kan påverkas av framtagningen.

Certifiering – De fem stegen

  1. Kontakta godkänd certifierare.
  2. Förbered certifieringen, anpassa verksamheten efter kraven.
  3. Certifieringskontroll.
  4. Certifieraren sammanställer en rapport från revisionen.
  5. Bedöms du uppfylla kraven tilldelas du ett certifikat.

Ett certifikat är giltigt i fem år, men under denna tid utförs årliga uppföljningsrevisioner. Mindre anmärkningar och klagomål följs upp i samband med dessa revisioner.

KÄLLOR: Sveaskog, Skogsstyrelsen, kunskapdirekt.se, SMHI, FSC, PEFC