)
  • Hållbarhet

    Förnybar råvara en hållbar affär

Hållbarhet

I Sveaskog brukar vi våra skogar och vår skogsmark så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt värnar vi om skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt hållbara skogsbruk, en kontinuerligt lärande utvecklingsprocess baserat på vetenskap, ökad kunskap och erfarenheter.

Med Hållbart skogsbruk i Sveaskog menar vi Ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark på ett sätt som kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer.

I Sveaskog analyserar vi de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s ramverk för hållbar utveckling,för att identifiera de mål som bolaget genom vår verksamhet påverkar och bidrar till. I vår kartläggning ingår också att identifiera affärsmöjligheter som bidrar till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.

Mappning SDGS för Sveaskog (pdf)

Globala målen för hållbar utveckling