Hållbarhetsrapportering enligt GRI

Hållbarhetsrapportering enligt GRI

Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI G4) och är externt bestyrkt. 

Hållbarhetsredovisningen för 2017 uppfyller kraven på kriterier enligt GRI Standards på tillämpningsnivå "Core" och är översiktligt granskad av revisionsföretaget Deloitte AB.

Sveaskog stödjer sedan 2005 FN-initiativet Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorruption. Årligen rapporterar Sveaskog Communication on Progress till Global Compact.