)
Intressenter och väsentlighetsanalys

Intressenter och väsentlighetsanalys

Sveaskogs verksamhet berör många intressenter. De många användningsområdena för skog, mark och vatten gör att behovet av dialog med många intressenter är stort.

Sveaskog har identifierat vilka som är de viktigaste frågorna för företaget och för intressenterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av de frågor som Sveaskog bedömer är strategiskt viktiga och de frågor som intressenterna ser som viktigast.

 

Aspekterna i schemat har ingen inbördes rangordning inom de fyra fälten. 

Intressentbilden

Denna översikt visar de viktigaste frågorna för de tio huvudintressenterna.

Intressent Frågor 2016 Vad gör Sveaskog? Dialogtillfällen
Kunder Produktkvalitet, effektiv logistik, förnybara fordonsbränslen, teknikutveckling, FSC®, och spårbarhet, pålitlighet, långsiktiga relationer FSC®-certifiering, mäter leveransprecision, medverkar i utveckling av nya fossilfria bränslen, spårbarhet på virke, marknadsmässiga priser, uppförandekod Undersökning Nöjd kundindex, affärsutvecklingssamtal
Ägaren Marknadsmässig avkastning, lönsamhet och hållbart företagande. Ekonomiska mål och mål för hållbart företagande, bolagsstyrnings-rapport, hållbarhets redovisning Bolagsstämma, styrelsemöten, dialog med styrelsens ordförande.
Låneinstitut, kreditgivare Ekonomiska mål, stabila finansiella flöden, hållbart företagande, nya affärsmöjligheter. Redovisar ekonomiska mål, finanspolicy, prioriterar långsiktiga affärsrelationer och kunder med lönsamhetspotential, emittering av gröna obligationer Företagspresentationer, affärssamtal.
Medarbetare Kompetensutveckling
och - försörjning, jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa samt organisation.
Interna utbildningar, stödjer intern rörlighet, aktiv rekrytering, arbetsmiljöarbete och utvecklar organisationen samt projekt ambassadörskap. Medarbetarsamtal och medarbetardagar, medarbetarundersökning, ledardagar, ledarprogram, facklig samverkan, workshop om ambassadörer för Sveaskog,  arbetsplatsmöten
Entreprenörer Utvecklade och långsiktiga samarbeten, förnybar energi, hållbart skogsbruk, avtals- och ersättningsfrågor, utbildning och arbetsmiljö, skogsbranschens attraktivitet, spårbarhet och certifiering Långsiktiga samarbeten, partnerentreprenör, samarbetsprojekt, information och uppföljningar. Undersökning Nöjd entreprenörsindex, affärsutvecklingssamtal, uppföljningar.
Virkesleverantörer Betalningsförmåga, marknadsmässiga priser, förnybar energi, kvalitet i avverkningsuppdrag, kompetensförsörjning, hållbart skogsbruk, information om tjänster, teknikutveckling. God likviditet, marknadsmässiga priser, FSC®-planering på avverkningsuppdrag, medverkar i utveckling av nya fossilfria bränslen, informations-aktiviteter. Undersökning Nöjd leverantörsindex, FSC®-samarbete, skogsdagar.
Turismföretagare, jägare, fiskare, m.fl. Upplåta mark för arrenden, arrendepriser, 
skog och mark för friluftsliv samt betesskador.
Arrenden, satsningar på friluftsområden och ekoparker, vägar och skyltar, kartor och information på webbplatsen. Älgförvaltningsmöten, jaktledarträffar, samråd, affärssamtal.
Rennäringen Skonsamma skogsbruksåtgärder och upplåtelser som inte påverkar renarnas vinterbete - samexistens. Formaliserade samråd, bättre kartunderlag, projekt för att utveckla markanvändningen. Samråd kring skogsbruksåtgärder, samverkan inom svenska FSC®.
Myndigheter Skogsvårdslagen, nationella miljömål. Årliga revisioner, verksamhetsledningssystem, uppföljning av mål och nyckeltal. Samråd kring ekoparker och invigningar, bolagsstämma.
Naturvårds-organisationer Biologisk mångfald, naturvård. Mål för hållbart företagande, miljömål, FSC®-medlemskap, naturvårdsstrategi Exkursioner, samarbeten.