Principer och styrmedel för hållbarhetsarbetet

Principer och styrmedel för hållbarhetsarbetet

Långsiktigt affärsmannaskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv är en naturlig del i Sveaskogs verksamhet. Det är också tydligt uttalat i ägarens, statens, ägarpolicy.

Styrningen av verksamheten beskrivs i bolagsstyrningsrapporten

Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). Riktlinjerna är ett sätt att internt styra hållbarhetsarbetet och att öppet beskriva verksamheten och utmaningar, redovisa måluppfyllelse samt öka kunskapen om företaget.

Sveaskog stödjer FN-initiativet Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorruption.

Sveaskog arbetar för att konkretisera hur principerna återspeglas i verksamheten. ”Communication on Progress” (CoP) rapporteras årligen till Global Compact.

Affärsetik

Uppförandekoden är grundläggande för hur medarbetare och företag uppträder i förhållande till varandra, till kunder, entreprenörer och andra intressenter. Koden grundar sig på Sveaskogs värdeord Kundfokus, Innovation, Enkelhet och Öppenhet. Sveaskog är en viktig aktör i lokalsamhället och samverkan med lokala entreprenörer och leverantörer är väsentlig för utvecklingen av vår verksamhet. Sveaskog följer regelbundet upp hur entreprenörer och leverantörer lever upp till uppförandekoden och andra krav genom egenuppföljningar och internrevision.

Nöjda kunder

Nöjda kunder är grunden för ett värdeskapande hållbart företagande. Under 2016 har Sveaskog haft fortsatt fokus på att utveckla sina kundrelationer. Sveaskog arbetar både med sågverken och pappers- och massabruken för att tillsammans utveckla produkterna och optimera leveranserna. Insatserna resulterade i fortsatt hög kundnöjdhet. 

Biologisk mångfald

Alla aktiviteter inom skogsbruket och transporter kan påverka den biologiska mångfalden. Sveaskog arbetar därför med naturvårdsåtgärder från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper som avverkas. Naturvårdande skötsel är samlingsbegreppet för ett stort antal olika skötselmetoder som Sveaskog arbetar med. Alla metoder syftar till att behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Sveaskog arbetar också med att komma tillrätta med gamla föroreningar.

Ekonomiska resultat

Sveaskog levererar betydande värden till samhället. Sveaskog hade under 2016 i medeltal 844 anställda och samarbetar med cirka 1 400 entreprenörsföretag. Merparten av dessa arbetar i landsbygden eller på mindre orter. Företaget är landets största ägare av skogsvägar och under de senaste fem åren har Sveaskog betalat 7,0 miljarder kronor i utdelning till ägaren svenska staten.

Jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning

Mixade grupper presterar bättre och därför vill Sveaskog öka antalet kvinnor i företaget. Ökad mångfald är också viktig för att Sveaskog ska kunna säkra kompetensbehovet och fortsätta utveckla verksamheten också på längre sikt. Sveaskog verkar på platser där utflyttning är ett problem och vill bidra till att hålla glesbygden levande genom att erbjuda arbetstillfällen.

Klimateffekter

Skogen och hur vi använder trä har en viktig roll i klimatarbetet. Genom fotosyntesen binder växande skog koldioxid. När skogen binder koldioxid fungerar den som en kolsänka. Trä är en förnybar råvara till skillnad från ändliga fossila resurser. Genom det sätt som Sveaskog sköter skogen på binder skogen koldioxid samtidigt som det produceras mer förnybar skogs råvara. Sveaskog försöker också anpassa skogsbruket till oönskade framtida klimateffekter såsom stormar och varmare klimat.

Uppföljning

Sveaskog följer löpande upp hållbarhetsarbetet såväl internt som externt.

Internt

  • Varje kvartal i områdesvisa affärsuppföljningar
  • Internrevision/egenuppföljningar i fält
  • Årsvisa uppföljningar av ramavtal med externa leverantörer

Externt

  • Revisorerna granskar Hållbarhetsredovisningen
  • Extern revision enligt ISO 140001 av det integrerade verksamhetsledningssystemet
  • Extern revision av FSC-certifikat
  • Varje år undersökningar bland exempelvis kunder, medarbetare, entreprenörer och leverantörer