Jaktområde Mosjön

Mosjön är ett viltrikt område med fem jaktbara klövviltarter: älg, kronvilt, dovvilt, rådjur och vildsvin

Län: Kalmar

Kommun: Västervik

Areal: 320 ha

Avtalsform: Jakt högvilt och småvilt

Period: Tillsvidareavtal

Visa karta och vägbeskrivning

Omväxlande område med en areal av cirka 320 ha, exkl. vatten. God tillgänglighet via skogsbilvägar.

Området är en del av f.d Risebo korttidsjaktområde. Jaktområdet ingår i Norra Tjusts ÄSO/KSO om 37 223ha. Sveaskog fördelar älgar inom det f.d korttidsjaktområdet, dels grundat på areal och dels på hur betessituationen ser ut inom hela området. Enligt älgskötselplanen är föreslagen avskjutning 2,3 älgar/1000ha.

Kronviltjakt sker som avlysningsjakt inom hela Kronskötselområdet. Total avskjutning 7 handjur (varav max en med 12 taggar eller flera), 14 hindar och 14 kalvar. 

Ingen begränsning av antalet skjutna dovvilt. Stammen är i dagsläget stor och kräver en hög avskjutning. Inom resp jaktområde skjuts max 25% handjur och därav högst var femte som helskovel. Resterande 75% av avskjutningen består av hindar och kalvar. 

Vildsvinsstammen är stor och ställer till problem för jordbruket i området. En hög avskjutning är ett måste. 

Skyddsjakt på ingående åkermark bedrivs i första hand av respektive jaktlag.

Upplåtelsen omfattar all jakt inom området. 

Tänk på att det inte är tillåtet att utfodra med rotfrukter på Sveaskogs marker.

Anbud i kronor per hektar, exklusive moms, skall vara oss tillhanda senast 2019-06-01.

Tillträde från 2019-07-01. Tillsvidareavtal med 6 månaders uppsägningstid som löper tills någon av parterna säger upp det. Vid avtalsskrivning skall vår motpart vara en jaktklubb/förening eller företag. Ange under övriga upplysningar jaktlagsmedlemmar, ev andra jaktmöjligheter, hundar mm.

Mer information

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker ett år i taget (tillsvidareavtal). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig

Götaland

Tel: 036-34 19 93 036-34 19 93

Skicka e-post till Anders

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter
Sparar Sparar...

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att följa upp anbud av upplåtelseobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Dina kontaktuppgifter sparas en månad efter att anbudsförfarandet är avslutat om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)