Fiskevård

Fiskevård

Sveaskog arbetar för en hållbar utveckling av fisket och för att värna livsmiljön så att den biologiska mångfalden bevaras. 

Allt fiske ska bedrivas på ett biologiskt och etiskt sätt så att förutsättningar ges för utveckling av naturligt reproducerande fiskbestånd.

En del av intäkterna från våra kommersiella produkter används till fiskevårdande åtgärder som förbättring av lekbottnar, undanröjning av vandringshinder, införande av lämpliga fiskeregler och tillsyn. De syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart fiske.

Vi sätter i vissa fall ut fisk för att möjliggöra ett bra fiske och samverkar med andra intressenter i ett antal lokala fiskevårdande projekt.

Vid Mörrums Kronolaxfiske bedrivs fiskevård och forskning i framkant för att bevara och utveckla Mörrumsåns lax och öringbestånd. Som ett av fyra indexvattendrag för lax i Östersjön görs här kontinuerliga mätningar av upp- och nedvandrande lax och havsöring vid sidan av bland annat biotopvård, tillsyn och olika forskningsprojekt.

Remibar

 • Sveaskog deltar i projektet Remibar som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten. Målet är att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur.

 • I Norrbotten;  Varijsån, Råneälven och Ängesån, är ett knappt 90-tal vandringshinder åtgärdade på Sveaskogs mark. I Västerbotten är det ett 40-tal vägtrummor som är åtgärdade i Sävaråns och Lögdeälvens flöden. Fellagda trummor och trummor som med tiden blivit hinder för fisk och andra djurs vandringsvägar har bytts ut. 

Vattendragen där återgärder har gjorts är alla fiskförande och tillhör bäckar som tack vare åtgärderna fått mycket bättre ekologisk status. Nu finns det potential för att havsöring, stationär öring och även annan fisk lättare kan nyttja dessa vattendrag som lekområden. Se bilder här intill.

 • Råneälv före.

 • Råneälv efter.

 • Råneälv före.

 • Råneälv efter.

 • Råneälv före.

 • Råneälv efter.

 • Råneälv före.

 • Råneälv efter.

 • Råneälv före.

 • Råneälv efter.

 • Ängesån före.

 • Ängesån efter.