Skriv ditt examensarbete för oss

Skriv ditt examensarbete för oss

Vi har en bred verksamhet med många intressanta ämnen och uppslag för examensarbete. Att skriva för oss ger dig dessutom en möjlighet att lära känna vårt företag bättre.

Ansökan

Det finns två sätt att söka examensarbete hos oss:  

 1. Se aktuella ämnen för examensarbeten nedan och skicka ansökan enligt beskrivning. Vi lägger ut nya möjliga examensarbeten löpande under året.  
 2. Du har ett eget förslag på examensarbete som du skickar in med en beskrivning utifrån rubrikerna nedan. Tänk på att göra en tydlig och konkret beskrivning av ditt förslag. Var ute i god tid med din förfrågan. Räkna med att det kan ta upp till två månader innan du får svar. Har du en idé men inget konkret förslag kontakta oss. 

Aktuella examensarbeten

 • Undersökning av kalkbarrskog i Ekopark Böda
  Barrskog på kalkrik mark har förutsättningar för en mängd olika organismer, bland annat marksvampar. I Ekopark Böda finns ett antal sådana skogar som skulle kunna hysa ovanliga arter. Vilka arter av marksvamp går att hitta i dessa skogar? Vilka faktorer påverkar eventuell förekomst? Inventering, analys och förslag på fortsatt skötsel eller avsättning av bestånd.
  Lämpligt program: exv. jägmästare, biolog, ekolog.
  Kontaktperson: Louise Åkerstedt
 • Dammbrottscenario Granvik - Bergsjödammen
  En relativt liten men hög damm och en stor sjövolym. Hur påverkas nedströms liggande vägar och byar? Vilka scenarior kan förväntas uppkomma vid ett eventuellt dammbrott. En översiktlig studie av ett skarpt läge. Innehållande flödesberäkningar, konsekvensklassning av damm, risker och kostnader.
  Lämpligt program är: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad/ Samhällsbyggnad

Ansökans innehåll

 • Projekt/uppgift som arbetet ska behandla 
 • En tidsplan för arbetet 
 • Omfattning på examensarbetet (antal poäng) 
 • En personlig presentation  
 • Uppgifter om din utbildning och eventuell studieinriktning  
 • En motivering till intresset för projektet/uppgiften
 • Dina kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress) 

Ersättning

Sveaskog ersätter de merkostnader du har under examensarbetets genomförande, som kostnader för material, resor och övernattning. Däremot ersätter vi inte mat och personliga omkostnader. När ett examensarbete är godkänt betalar vi ut ett arvode. Vi betalar inte förskott på kostnadsersättningar eller arvode. Utbetalningen sker enligt våra lönerutiner.