)
Examensarbete

Examensarbete

Planerar du för ditt examensarbete? Skriv det för oss!

Vi har en bred verksamhet vilket innebär att det finns många intressanta ämnen att fördjupa sig inom. Att skriva ditt examensarbete hos oss ger dig en bra möjlighet att lära känna vårt företag.

Ansökan

Det finns två sätt att söka examensarbete hos oss:  

 1. Se aktuella examensarbeten nedan och skicka ansökan enligt beskrivning. Vi lägger ut nya möjliga examensarbeten löpande under året.  
 2. Du har ett eget förslag på examensarbete som du skickar in med en beskrivning utifrån rubrikerna nedan. Tänk på att göra en tydlig och konkret beskrivning av ditt förslag. Var ute i god tid med din förfrågan. Räkna med att det kan ta upp till två månader innan du får svar. Har du en idé men inget konkret förslag kontakta oss. 

Aktuella examensarbeten

 • Skogsbrukshistoria i Växjöområdet
  Det är lätt att som ett stort skogsföretag bara titta framåt och glömma historien. För Sveaskog är det viktigt att få en sammanställning av vår historia. Många av våra pensionärer sitter inne med så mycket kunskap, allt från skogsskötselstrategier, innehav, organisation och teknisk utveckling till rena anekdoter och personporträtt. Dessutom har de foton, kartor, prylar med mera som kan dokumenteras. Det här ex-jobbet handlar om att söka upp de här personerna, intervjua dem, söka i arkiv och på andra sätt samla material och sammanställa en skrift med Sveaskog-Domänverkets historia i Kronobergs- och Kalmar län under 1900-talet. Avgränsningen i tid och rum kan diskuteras. Likaså vetenskaplig vinkel.
 • Tyngre fordon 74 ton på det enskilda vägnätet
  Dagens virkesbilar har en totalvikt på 60 ton. Med mycket stor sannolikhet kommer det att tillåtas ända upp till 74 ton, inom en snar framtid (1-3år). Trafikverket studerar konsekvenserna på det statliga vägnätet, men hur påverkar de enskilda vägarna? Hur påverkas vägkroppen? Fler axlar ökar belastningsfrekvensen. Sväng- och vändmöjligheter? Broar?
  Lämpligt program är: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad/ Samhällsbyggnad
 • Dammbrottscenario Granvik - Bergsjödammen
  En relativt liten men hög damm och en stor sjövolym. Hur påverkas nedströms liggande vägar och byar? Vilka scenarior kan förväntas uppkomma vid ett eventuellt dammbrott. En översiktlig studie av ett skarpt läge. Innehållande flödesberäkningar, konsekvensklassning av damm, risker och kostnader.
  Lämpligt program är: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad/ Samhällsbyggnad
 • Att studera skotning med och utan vagn både ur kostnads- och miljösynpunkt
  Med utgångspunkt från resultat ge förslag när vagn bör användas.
 • Att få ett bättre underlag för beräkningar av timmerutfall ur ståndskog
  I olika beräkningar, bland annat på köp, har vi behov av att analysera vilka timmerutfall man får per diameterklass i ett bestånd. Beskriva hur mycket timmer och i vilka kvaliteter de faller ut beroende på brösthöjdsdiameter. Gärna lokalt per geografi.

Ansökans innehåll

 • Projekt/uppgift som arbetet ska behandla 
 • En tidsplan för arbetet 
 • Omfattning på examensarbetet (antal poäng) 
 • En personlig presentation  
 • Uppgifter om din utbildning och eventuell studieinriktning  
 • En motivering till intresset för projektet/uppgiften
 • Dina kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress) 

Ersättning

Sveaskog ersätter de merkostnader du har under examensarbetets genomförande, som kostnader för material, resor och övernattning. Däremot ersätter vi inte mat och personliga omkostnader. När ett examensarbete är godkänt betalar vi ut ett arvode. Vi betalar inte förskott på kostnadsersättningar eller arvode. Utbetalningen sker enligt våra lönerutiner.

Charlotte Jönsson

Charlotte Jönsson

HR-partner