Miljö och naturvård

Miljö och naturvård

När skogen brukas påverkas växt- och djurliv. I Sveaskog är biologisk mångfald i fokus. Ambitionen är att vara ett föredöme inom naturvård.

Aktiv naturvård med biologisk mångfald i fokus

Sveaskog arbetar aktivt för att skapa varierade skogar för upplevelser och naturvärden. Naturvården omfattar allt från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper. Vissa skogar lämnas orörda och andra hanteras med naturvårdande skötsel. Syftet är att behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i skogen eller att ta till vara andra värden ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel renskötsel.

Åtgärderna är främst inriktade på att bevara gamla naturskogar, att återskapa eller utveckla nya lövskogar och att rädda befintliga lövskogar från inväxt av gran. Genom naturvårdsarbetet ökar andelen gammal skog och det skapas mer varierade och artrika skogar.

Mer varierade skogar i framtiden

Idag domineras den svenska produktiva skogsmarken av barrträd men i framtiden kommer inslaget av lövträd att öka. Det kommer också att finnas fler äldre, grova träd liksom kullfallna stammar och död ved som lämnas kvar. Arter som levt under hot kommer att få mer livskraft när deras livsmiljöer värnas och återskapas.

20 procents naturvårdsareal

Sveaskog kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarande av höga
naturvärden. Företaget bestämde redan 2002 att göra långsiktiga naturvårdsavsättningar motsvarande 20 procent av sin produktiva skogsmark. Naturvårdsarbetet delas upp i tre olika strategier: ekoparker, naturvårdsskogar och naturhänsyn i produktionsskogen.

FSC i naturvårdsarbetet

På Sveaskog följer vi den svenska skogsbruksstandarden FSC®. FSC är ett frivilligt globalt system och är den enda skogscertifieringen som har ett brett stöd av miljörörelsen.

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344