20 procents naturvårdsareal

20 procents naturvårdsareal

Sveaskog kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarande av höga
naturvärden. Företaget bestämde redan 2002 att göra långsiktiga naturvårdsavsättningar motsvarande 20 procent av sin produktiva skogsmark.

Ekoparkerna

Ekoparkerna är stora sammanhängande landskap med höga naturvärden
och naturvårdsambitioner. Här kombineras ett omfattande skydd av stora arealer med restaurering av naturvärden och skogsbruk med anpassad hänsyn. Idag har Sveaskog 37 ekoparker över hela landet med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer och med en sammanlagd areal om 175 000 hektar.

I samtliga ekoparker avsätts minst hälften av ytan för naturvård, naturvårdande skötsel och naturhänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 110 000 hektar. Resultatet är stora sammanhängande skogar vilket gynnar bland annat pilgrimsfalk och kungsörn. 

Naturvårdsskogarna

Naturvårdsskogarna omfattar totalt 300 000 hektar och varierar i storlek från en halv till flera hundra hektar. Dessa avsättningar är spridda över hela landet. I norr lämnas de flesta av naturvårdsskogarna till fri utveckling medan det ofta förekommer skötsel i södra delen av landet för att på så sätt återskapa eller förstärka naturvärden.

Sveaskog avsätter den skog som har de högsta naturvärdena som naturvårdsskogar. Om ny skyddsvärd skog upptäcks, exempelvis vid inventering inför avverkning, byts denna skog in mot mark med lägre naturvärden.

Naturhänsyn i produktionsskogen

Vid alla avverkningar eller röjningar lämnar Sveaskog kvar viktiga miljöer för växter och djur. Dessa områden kan till exempel vara hänsynskrävande biotoper, kantzoner utmed vatten och myr eller enskilda träd, trädgrupper och högstubbar. Den här typen av naturhänsyn kommer med nuvarande inriktning att på sikt uppgå till 220 000 hektar. Av denna yta har hittills 45 000 hektar lämnats som naturhänsyn vid avverkning. Resterande 175 000 hektar tillkommer i framtida planering inför avverkning.

Fjällskogarna

Sveaskog har satt av ytterligare 50 000 hektar naturvårdsskogar i fjällskogarna. Detta har skett i enlighet med FSC®:s regelverk.

Sveaskogs skogsinnehav, inklusive ekoparker och naturvårdsskogar, finns tillgängligt i en kartfunktion.