Ekologiska landskapsplaner

Ekologiska landskapsplaner

Sveaskogs ekologiska landskapsplaner beskriver markinnehavet i ett översiktligt landskapsperspektiv, med hjälp av ett antal ekologiskt intressanta faktorer.

En del av FSC

På Sveaskog följer vi den svenska skogsbruksstandarden från FSC®, en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt.

I enlighet med FSC:s kriterier har Sveaskog skapat ekologiska landskapsplaner, vilka ska bidra till att skoglig planering görs utifrån ett landskapsperspektiv, och att prioritering av naturvårdsskogar görs utifrån vad som är regionalt representativt och ekologiskt betydelsefullt.

Sveaskogs ekologiska landskap

All Sveaskogs mark är indelad i cirka 180 så kallade ekologiska landskap, av vilka 37 är ekoparker. De ekologiska landskapen har avgränsats utifrån naturgeografiska regioner, avrinningsområden och geologi. Namnet på landskapet utgår ofta från lokala orter, områden eller kännetecken. Landskapens karaktär varierar stort i landet; från de större och mer homogena landskapen i norr, till de ofta mindre och mer sönderbrutna landskapen i söder. Vilken målsättning, hur stor andel naturvårdsskog och vilka bevarandemål som är aktuella för det enskilda landskapet påverkas bland annat av vilka naturvärden landskapet hyser.

En överblick av Sveaskogs markinnehav

För varje ekologiskt landskap finns en ekologisk landskapsplan, som du når via kartan nedan. I de ekologiska landskapsplanerna presenteras Sveaskogs markinnehav översiktligt. Här kan du bland annat läsa om vilka markslag som finns, vilka trädslag och åldersklasser som dominerar, samt vilka typer av naturvårdsskogar och annan värdefull mark Sveaskogs markinnehav har. Klicka på ett område i kartan nedan så kommer du till landskapsplanen för det aktuella landskapet. Enstaka, små delar av Sveaskogs innehav som ligger isolerat från våra övriga ekologiska landskap, och därmed inte delar samma naturgeografiska attribut som dessa, har ingen egen landskapsplan. För våra ekoparker finns särskilda ekoparksplaner, vilka du kan ta del av här.

Peter Bergman

Peter Bergman

Landskapsekolog

Malin Norderman

Malin Norderman

Specialist digitala kartsystem och information