FSC i naturvårdsarbetet

FSC i naturvårdsarbetet

En miljöetisk skogsbruksstandard med certifiering.

På Sveaskog följer vi den svenska skogsbruksstandarden FSC®. Ett intyg på det är den miljöetiska FSC-certifieringen vi har fått i många år. På så sätt bidrar vi till att främja ett hållbart skogsbruk i världen. FSC är ett frivilligt globalt system och är den enda skogscertifieringen som har ett brett stöd av miljörörelsen.

Dialog

Hänsynstagandena i FSC-standarden spänner över ett brett fält. Skogsbruket är ett mångbruk där virkesproduktion, renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv, och den biologiska mångfalden alla ska få sitt utrymme. Därför har vi många dialogmöten med många intressegrupper som ett naturligt inslag i vårt skogsbruk.

Utbildning

För alla som arbetar i skogsbruket hos oss, både anställda och entreprenörer, har vi också regelbundet utbildningar i natur- och kulturvård. Vi driver frågan om ett giftfritt skogsbruk, enligt FSC:s principer, och utvecklar ett mekaniskt skydd mot snytbaggen tillsammans med vårt dotterbolag Svenska Skogsplantor.

Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344

FSC och vindkraftsetablering

Sveaskog följer de av FSC godkända riktlinjerna (juli 2014) för vindkraftsetablering, vilket bland annat innebär att vi offentliggör alla områden med etablerade vindkraftverk och de områden där utredningar och projekteringar för eventuell vindkraftutbyggnad pågår i vårt kartverktyg.

Har ni frågor och synpunkter med anledning av vindkraftprojekt på Sveaskogs marker går det bra att kontakta bolagslantmätare Tomas Fransson eller Kundcenter. Vi tar gärna emot synpunkter, särskilt gällande de områden där projektering inte påbörjats och som i kartverktyget betecknas som ”Under utredning”.

Så här uppfyller Sveaskog FSC:s krav på offentlig redovisning

(bilaga 3A i Svensk skogsbruksstandard enligt FSC, v2-1 2010-05-05)

Mål för skogsskötsel

Sveaskogs vision är att vara främst på att utveckla skogens värden. Vår koncernidé är att öka avkastningen på skogskapitalet genom att på ett hållbart sätt utveckla nyttan inom skogens alla användningsområden. 

Skogspolicy 

Policy för att långsiktigt följa FSC-standarden

Sveaskog slår i sin miljöpolicy fast att FSC-certifiering är ett av medlen för att nå våra miljömål. 

Mål för naturvården

Sveaskog har avsatt 20 procent av den produktiva skogsmarken till att skötas med höga naturvärden som främsta mål.

Skogspolicy 

Plandokumentation

I vårt kartverktyg hittar du våra avsättningar och skyddade skogar, samt våra ekologiska landskap.

Sveaskog och HCVF

Sveaskog är FSC-certifierad, vilket bland annat innebär att Sveaskog ska ha identifierat och kartlagt så kallade HCVF-skogar, skogar med höga bevarandevärden. I enlighet med FSC:s standard har Sveaskog pekat ut följande typer av områden som HCVF: 

  • Avsättningar i ekoparker
  • Fjällskogar
  • Skyddsområden för vattentäkter

Avsättningar i ekoparker 

I Sveaskogs uttolkning av kriterium 9.1.1.a. är avsättningarna i Sveaskogs ekoparker att betrakta som HCVF-områden. Ekoparkerna omfattar större sammanhängande landskap som förvaltas med särskilda mål, bland annat baserat på deras värde för den biologiska mångfalden. Sveaskog lanserade detta landskapsekologiska koncept år 2002, och sedan dess har 37 ekoparker utpekats och invigts på innehavet (läs mer om Sveaskogs ekoparker här). I varje enskild ekopark har all skogsmark naturvärdesbedömts för att hitta befintliga och potentiella naturvärden. Detta underlag har därefter används i en landskapsanalys som leder till en för ekoparken unik naturvårdsam­bition som ligger mellan 50 och 100% naturvårdsareal. Ekoparkernas unika naturvårds­ambition har lagts fast i ett 50-årigt avtal med Skogsstyrelsen där såväl mängden helt avsatta skogar som mängden hänsyn i återstående produktionsbestånd anges. 

Totalt omfattar Sveaskogs 37 ekoparker runt 175 000 hektar produktiv skogsmark varav 110 000 hektar är avsatta som naturvårdsskogar, antingen med målklassen NO (Naturvård Orörd) eller NS (Naturvård Skötsel). Bland de avsatta skogarna finns sådana med befintliga höga naturvärden, exempelvis nyckelbiotoper, samt restaureringsskogar där natur­värden kommer att utvecklas med tiden. Restaureringsskogarna kommer därmed att spela en viktig roll för att främja den biologiska mångfalden i ett större geografiskt område. 

De skogar som är avsatta i ekoparker och som ligger ovanför fjällskogsgränsen (cirka 32 000 hektar) tillhör enligt Sveaskog HCVF-områden enligt kriterium 9.1.1.a, då dessa skogar ingår i den landskapsekologiskt utvecklade ekoparksplanen. 

Förutom ekoparksplaner och avtal är samtliga ekoparker med i Sveaskogs GIS-system, där all information på varje bestånd finns tillgängligt, åtgärder planeras, ajourhålls och följs upp. Samtliga åtgärder som planeras genomföras under det kommande året redovisas på ett årligt förvaltningsmöte med Skogsstyrelsen och Länsstyrelse, samt i fler fall också med andra intressenter.

Fjällskogar

I enighet med kriterium 9.1.1.b. anser Sveaskog att avsatta fjällskogar tillhörande kategori 1 och 2 (enligt Bilaga 10: Riktlinjer för fjällnära skog) är att betraktas som HCVF. Sveaskog äger cirka 117 000 hektar produktiv skogsmark ovanför fjällgränsen. Utöver de avsättningar som finns i ekoparkerna finns ytterligare 50 000 hektar fjällskogar som HCVF. Ingen skötselplan är framtagen då Sveaskog anser att de avsatta fjällskogarna kräver orördhet för att bibehålla sina värden. Dessa fjällskogar är utpekade i Sveaskogs GIS-system och märkta med målklassen NO (Naturvård Orörd) eller NO_NS (samlingsbeteckning som används bland annat för bestånd inom avsatta reservat där Sveaskog kvarstår som ägare).

Skyddsområden för vattentäkter

Skog inom skyddsområden för vattentäkt på Sveaskogs markinnehav betraktas som HCVF-områden (enligt kriterium 9.1.1.d.). Skydds­områdena finns i Sveaskogs GIS-system och på så sätt finns information tillgänglig när olika skogliga åtgärder planeras. Sveaskog följer de gällande föreskrifterna. Drygt 1600 vattenskyddsområden berör Sveaskogs markinnehav.

Länk till webbkarta som visar Sveaskogs HCVF

OBS: Informationen visas endast vid tillräcklig inzoomningsgrad. När teckenförklaringen visar Fjällskog [svart], Naturvårdsskog inom Ekopark [blå] samt Skog inom vattenskyddsområde [gul] är inzoomningen tillräcklig. Det kan då dröja ytterligare ca 30 sekunder innan områdena visas i kartbilden.

Åtgärder för att förstärka viktiga miljö- och naturvärden som kompensation för nyanläggning av främmande trädslag

Vi avsätter ca 100 000 ha tallskog utanför ekoparker och nedanför fjällnäragränsen. Kombinerat med aktiv borttagning av contorta i våra ekoparker, så är Sveaskogs bedömning att detta räcker väl som kompensation för den låga andel nyanläggning av contortabestånd som Sveaskog har idag. 

Sammanfattning av uppföljningar (FSC:s kriterie 8.2)

Sammanfattningar av resultaten från Sveaskogs arbete med verksamhetsuppföljningar finns i Sveaskogs Årsredovisning med hållbarhetsredovisning