Klimatarbete och koldioxidavtryck

Klimatarbete och koldioxidavtryck

En växande skog motverkar klimatförändringen.

Den växande skogen och användningen av trä har en betydelsefull roll för att motverka klimatförändringen. Vi på Sveaskog vill vara ledande i att tillvarata och utveckla den klimatnytta som skogen faktiskt gör.

Klimatnytta på flera sätt

När förnyelsebar skogsråvara används ersätter den oftast ändliga och fossila resurser i till exempel byggmaterial, drivmedel och energi. Genom forskning och utveckling kan allt fler produkter baseras på skogsråvara. Det gäller till exempel inredningar i bilar, kläder, mediciner och livsmedel. Skogsråvaran är förnyelsebar vilket har stora miljöfördelar.

Genom fotosyntesen binder växande skog koldioxid. I den processen skapas kolhydrater med hjälp av koldioxid, vatten och solljus. När skogen binder koldioxid fungerar den som en kolsänka. Skogen kan vara en kolsänka och en kolkälla i varierande grad under sin livscykel, under olika delar av dygnet och beroende på var i landet skogen växer. Men totalt sett är skogens förmåga att binda koldioxid klart positiv för klimatet.

Totalt sett binder den svenska skogen upp emot 140 miljoner ton koldioxid varje år – i stammar, rötter, grenar, barr och löv. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen av koldioxid. Nettoeffekten blir lägre när skogen avverkas, men det är ändå inte lika effektivt att låta skogen stå orörd. Skogen binder nämligen allra mest koldioxid när den är ung och i sin medelålder. Då är tillväxten som störst.

Störst klimatnytta gör skogen med ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter och där nya träd planteras igen. Samtidigt är det viktigt att hänsyn tas till andra mål såsom bevarande av biologisk mångfald, vilket bland annat sker genom avsättning av mark för naturvård. Sveaskog anser därför inte att klimatfrågan är ett motargument mot naturvård. Däremot är klimatfrågan ytterligare ett argument för en arbeta med en aktiv skogsvård och en ansvarsfull föryngring. 

Koldioxidavtryck

Sveaskog mäter varje år sitt koldioxidavtryck, det vill säga de utsläpp av koldioxid som uppstår till följd av en eller flera aktiviteter i verksamheten. Det årliga koldioxidavtrycket ligger på omkring 126 000 ton koldioxid, varav majoriteten kan hänföras till virkestransporter. Vi arbetar på flera sätt för att minska utsläppen. 

Våra klimatåtgärder i korthet

  • Ökad koldioxidinbindning genom ökad skogstillväxt, inom ramen för ett hållbart skogsbruk
  • Beredskap för klimatförändringar genom anpassningar i skogsbruket
  • Utvecklade leveranser av biobränsle från skogen
  • Utbyggnad av vindkraften till 3 TWh år 2020 på Sveaskogs mark
  • Minskade egna utsläpp av koldioxid från fossila bränslen med minst 30 procent till år 2020 jämfört med 2010
Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Tel: 0470-76 54 61 0470-76 54 61

Skicka e-post till Olof

Född 1958.
Anställd sedan 1988.

Fakta

  • En kubikmeter skog binder drygt ett ton koldioxid per år. 
  • Den svenska skogen växer totalt med 110 miljoner kubikmeter varje år. Det innebär att den binder upp emot 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen totalt av koldioxid. 
  • Netto minskar det svenska skogsbruket mängden koldioxid i atmosfären med 60 miljoner ton per år.

Helgrönt skogsföretag

  • Sveaskog har efter granskning av norska DNV GL bedömts som ett helgrönt företag och har därför kunnat låna en miljard kronor via en grön obligation. Läs mer här