Skogens miljövärden

Skogens miljövärden

Sveaskog utför naturvårdande åtgärder i naturvårdsskogar också utanför ekoparkerna och då ibland med stöd ifrån Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden).

Åtgärder med beviljat stöd

 

Skötsel och återskapning av ädellövskog längs Emån

Ärendenummer: 2016-3635

Naturvårdsmål: Återskapa ädellövskog och gynna hotade arter knutna till ädellöv och hamlade träd

Åtgärd: Åtgärderna utfördes i en ädellövsskog med inslag av hamlade lindar från tidigare betesmark. Friställning av ädellöv och kapning av de hamlade lindarna för att dessa inte skulle blåsa sönder i samband med friställning.

Åtgärdsareal: 7,3 ha

Plats: Högsby kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hammarsebo

Åtgärd utförd: höst 2016


Området före åtgärd.


Lövskogsrestaurering längs Alsterån

Ärendenummer: 2016-6404

Mål: Återskapa lövrik skog

Åtgärd: Avverkning av gran för att återskapa lövskog längs Alsterån. Vi öppnar samtidigt upp utsikten mot en stenbro över Alsterån efter kommunikation med Trafikverket som ska restaurera bron.

Åtgärdsareal: 4,2 ha

Plats: Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: höst 2016


Naturvårdsbränning utanför Lindshammar

Ärendenummer: 2016-3345

Mål: Främja brandgynnade arter och skapa en brandpräglad lövrik barrnaturskog. Brand är en historiskt viktig störning i skogslandskapet, men skogsbränder är sällsynta idag på grund av vår effektiva brandbekämpning. Därför är naturvårdsbränning ett viktigt verktyg för att gynna brandgynnade och brandberoende arter (t ex brandnäva, brandskiktdyna, grov tallkapuschongbagge och spillkråka).

Åtgärd: Naturvårdsbränning för att skapa förutsättningar för lövuppslag, träd med brandljud och livsmiljöer för brandgynnade arter

Åtgärdsareal: 35 ha, varav utanför reservat 15,7 ha

Plats: Vetlanda kommun, Jönköpings län. Ekologiskt landskap: Mörrumsån

Åtgärd utförd: Juni 2016


Området efter åtgärd.


Återskapande av våtmark i Kosta

Ärendenummer: 2016-4410

Naturvårdsmål: Återskapa våtmark och lövsumpskog

Åtgärd: Proppning av dike/rätat vattendrag för att återskapa lövrik sumpskog och våtmark

Åtgärdsareal: 1,8 ha

Plats: Nybro kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: Utförd augusti 2017.


FRIHUGGNING AV EKAR OCH ÅTERSKAPANDE AV ÄDELLÖVSKOG UTANFÖR HÖGSBY

Ärendenummer: 2016-6807-2

Naturvårdsmål: Återskapa ädellövskog och frihugga gamla ekar för att gynna biologisk mångfald. Framför allt de gamla ekarna kan på sikt bli viktiga för t.ex. läderbagge.

Åtgärd: Frihuggning av framför allt ek, lind och asp på tidigare inägomark. Ett flertal ekar är grova ekar som utvecklats när beståndet var betesmark/inägomark. Beståndet ligger i ett större område med förekomst av ek, både i skog och på inägomark. Området ligger ca en km från Åsebo naturreservat. De områden där granen inte stör ekar eller andra lövträd lämnas orörda. Ett par trädgrupper av tall, och trädgrupper på fuktigare ytor, lämnas. Inom området finns även två torplämningar med ädellöv som frihuggs, samt en stenmur som löper längs områdets östra/sydöstra kant.

Åtgärdsareal: 18,5 ha, varav 10,2 ha uppfyller kriterierna för att få stöd från landsbygdsprogrammet.

Plats: Mönsterås kommun, Kalmar län, ELP Hammarsebo

Åtgärd utförd: Maj 2017


ÅTERSKAPAD ÄDELLÖVSKOG I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND

Ärendenummer: 2016-7804-2

Mål: Återskapa ädellövskog. Lövskog, framför allt ädellövskog, gynnar många arter, bland annat insekter, lavar och hackspettar.

Åtgärd: Restaureringshuggning för att gynna lövträd, framförallt ek. Inom området finns flera kulturminnen, bland annat odlingsrösen och två kolbottnar, båda med bevarad kolarspis. Dessa aktas vid avverkningen. Generellt hugger vi rent alla kultur/fornminnen, men i ett röse växer en grov lönn som kommer att sparas. Mindre områden, där det är blockigt eller blött, lämnas utan åtgärd.

Åtgärdsareal: 12,3 ha varav 10,2 ha uppfyller kriterierna för att få stöd från Landsbygdsprogrammet.

Plats: Västervik kommun, Kalmar län, ELP Risebo.

Åtgärd utförd: Maj 2017

 

För mer information:

Sara Östh

Sara Östh

Skogsvårdsledare