Sveaskogs naturvårdsarbete i korthet

Sveaskogs naturvårdsarbete i korthet

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med närmare 14 procent av landets produktiva skogsmark. Därför spelar det stor roll för naturen hur vi väljer att sköta våra skogar. Vårt sätt att förvalta skogen påverkar landskapsbilden och den biologiska mångfalden såväl idag som i framtiden.

Hög naturvårdsambition

Sveaskog har en hög naturvårdsambition. Vi vill vara ett föredöme när det äller att utveckla ett uthålligt nyttjande av skogens olika naturresurser. Därför använder vi 20 procent av företagets produktiva skogsmark, totalt cirka 600 000 hektar, till naturvård.

I fjällskogarna är mer än 50 procent av skogarna avsatta till naturvård som ett led i arbetet med skogscertifiering enligt FSC®. Sveaskog är dessutom en stor ägare av sjöar, vattendrag och myrar. Vårt naturvårdsarbete är ett starkt bidrag till Sveriges nationella miljömål såsom Levande skogar och Myllrande våtmarker.

Strategi för naturvård

När det gäller formerna för naturvården har vi utvecklat en egen strategi. Vi arbetar med flera verktyg i olika skalor – allt från naturhänsyn vid avverkning, till avsättningar av naturvårdsskogar och stora sammanhängande landskap som vi kallar ekoparker.

Ett viktigt motiv till denna strategi är vår skogshistoria. Skogarna är oftast brukade sedan sekler och naturvärdena återfinns som enskilda träd i produktionsskogar, utspridda biotoper i landskapet samt hela skogslandskap med höga naturvärden.

Ansvarsfullt skogsbruk

Med målet om 20 procent naturvårdsareal når vi en internationellt uppmärksammad balans mellan produktion och miljö. Genom att utveckla skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden skapar vi ett ansvarsfullt skogsbruk. Sveaskog har inte bara viljan utan också möjligheterna att driva denna utveckling.

All vår skogsmark är certifierad enligt FSC®. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt har omfattande samråd med rennäringen runt våra planerade aktiviteter. Vi strävar också efter att anpassa våra avsättningar i olika skalor till rennäringens behov och önskemål.

Hyggesfritt skogsbruk

Sveaskogs huvudmetod för skogsbruk är trakthyggesbruket. Metoden styrs av olika certifieringsprocesser. Trakthyggesbruk innebär att en ny generation träd etableras samtidigt i samma bestånd. Skogen vårdas under tillväxten genom röjning och gallring. Metoden har använts sedan 1950 talet och har gett ökad tillväxt och bättre avverkningsmöjligheter samtidigt som virkesförrådet ökat. Sveaskog prövar också hyggesfritt skogsbruk. Försöksområden har upprättats i olika delar av landet för att praktiskt testa olika metoder och bättre förstå konsekvenserna av hyggesfritt skogsbruk.