Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Forskning på rehabilitering av reglerade vattendrag

Att Unipers vattenkraftverk vid Marieberg i Svängsta ska rivas ut beslöts redan 2015. Projektet beskrivs som den viktigaste fiskevårdsåtgärden i Mörrumsån på flera decennier och blir verklighet genom ett samarbete mellan Uniper, Sveaskog, Länsstyrelsen i Blekinge, Havs och Vattenmyndigheten samt Karlshamns kommun.  

För att skapa kunskap kring hur utrivningen påverkar vattendraget startar nu ett fyraårigt projekt under ledning av Olle Calles vid institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Karlstads universitet. Projektet sker i samverkan mellan universitetet, Sydkraft Hydropower AB, Sveaskogs Förvaltnings AB och Powerhouse AB som tillsammans med KK-stiftelsen också står för projektbudgeten på cirka 10 milj. kronor. 

Målsättningen är att genom grundliga undersökningar av växt- och djurliv, både före och efter dammutrivningen, kunna tillhandahålla en vetenskaplig grund för beslutsfattande vid liknande åtgärder i andra vatten. Vilka effekter utrivningen får på åns ekosystem ska klarläggas genom att titta på indikatorer så som vandrande fiskars beteende, olika habitats tillbakagång, etablering och komposition, strandvegetation, bottenlevande arter, sedimentering och upplösning. 

Förhoppningen är vidare att forskningsresultatet kan bidra till vinn-vinn-lösningar med avseende på kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan för både vattenkraftsproducenter och aktörer inom det rekreativa fisket. Projektet pågår från 1 januari 2017 till 31 december 2019.