Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Mörrums Kronolaxfiske inför kvoter för uttaget av lax och öring (sve+eng)

Sedan ett par år har begreppet ”älvspecifik förvaltning” blivit allt mer centralt i diskussionen om hur framtidens lax- och öringstammar ska kunna stärkas och utvecklas. Under Sveaskogs seminarium i Mörrum om laxfiskets potential var denna typ av mer modern förvaltning med lokala och regionala handlingsplaner något som både miljöorganisationer, myndigheter sportfiskeföreträdare och landsbygdsministern var rörande överens om krävs. I HaV:s förslag om förvaltning av lax och öring talar man även här om beståndsspecifik förvaltning och om att fiskerättsägarna måste ta ett eget ansvar för uttaget.

English version below

Laxen och öringen har under decennier försvagats av många anledningar. Vattenkraft, miljöförstöring, överfiske och annat har gjort att vi idag måste vidta åtgärder för att vi även i framtiden ska kunna använda resursen.
Sveaskog äger och driver Mörrums Kronolaxfiske som är världsberömt för sitt lax och öringfiske. Här har vi sedan många år arbetat med forskning, biotopsvårdsåtgärder, uppköp av mynningsfiske och begränsat sportfisket på olika sätt. Det viktigaste projektet de närmaste åren är utrivning av kraftverket i Marieberg som vi genomför tillsammans med Uniper (f.d. E.ON), Länsstyrelsen i Blekinge, Havs och Vattenmyndigheten och Karlshamns kommun. Projektet kommer till stånd tack vare kunder som köper el som är märkt "Bra miljöval" och Stiftelsen för Östersjölaxen.

Vi har de senaste åren stramat åt dagskvoten för varje fiskare och fredat fisk vid vissa perioder. Detta har lett till att vi idag har ett uttag på 15-25% av de fångade fiskarna. Säsongen 2016 inför vi också ett tak för uttaget i Mörrumsån och ett tak för hur många fiskar varje enskild sportfiskare får ta upp, sett över hela säsongen. Kvoten kommer att bli sex fiskar för varje enskild sportfiskare under en säsong, regeln om en fisk/dag kommer att finnas kvar och det totala uttaget i ån begränsas till 300 laxar samt 200 ej fettfeneklippta öringar. Då möjligheten att beskatta beståndet beror på hur mycket fisk som stiger kan kvoten komma att förändras under säsongen. Kvoten är baserad på ett uttag om ca 10% av den fisk som går upp i ån för att leka.

Detta är en början och vi kommer under 2016 i samverkan med Havs och Vattenmyndigheten samt SLU utreda nivåerna på uttaget och tillsammans med övriga fiskerättsägare och andra intressenter hoppas vi hitta sätt att nå långsiktigt hållbara bestånd. Men, en älvspecifik förvaltning handlar inte bara om kvoter, vi måste också fortsätta att göra insatser i form av återställning av partier som människan påverkat genom åren och undanröjande av vandringshinder. Kunskapsinsamling och övervakning är också av yttersta vikt för att vi ska kunna göra rätt insatser i framtiden. En hållbar skörd kan nyttjas som en fantastiskt möjlighet för ett selektivt fiske där uttaget står i proportion till produktionen i ån.

Vi hoppas att vi kan inspirera fler att göra som vi. Det här handlar om att ta steg i rätt riktning, inte att från början ha den perfekta lösningen.
Vårt mål är att vi i framtiden ska kunna fiska och äta fisk från starka och friska stammar i både Östersjön och våra åar. Just nu krävs förändringar i vårt sätt att förvalta fisket och att alla intressenter under en tid begränsar uttaget för att komma dit.

Mörrums Kronolaxfiske introduce quotas for the withdrawal of salmon and sea trout from the river

Over the last couple of years, the concept of “river specific management” has become increasingly central as regards how future heads of salmon and sea trout can be strengthened and developed.
Last autumn, Sveaskog held a seminar in Mörrum about the potential of salmon fishing. The relatively modern concept of river specific management in conjunction with local and regional plans of action, were heralded as the way forward by a host of delegates. These included environmental organizations, various authorities, angling representatives and the Minister for rural areas.
In HaVs (the authority for sea and waters) suggestion about the management of salmon and sea trout, emphasis was placed on head specific management and the need for owners of fishing rights to take their own responsibility as regards withdrawal numbers of fish.

Salmon and Sea trout have become increasingly weakened and depleted during the last few decades.
Hydroelectricity, pollution, environmental destruction, over-fishing and more, have all contributed to the fact that today we must make decisions and implement counter-measures to ensure that we can continue to take part of this particular resource.
Sveaskog owns and manages Mörrums  Kronolaxfiske, world famous for its salmon and sea trout fishing. For many years we have actively been working with research, bio-topic care, the purchase of estuary fishing rights and implementing limitations as regards fish withdrawal for anglers. The most important project over the next few years is the demolition of the Power station at Marieberg. This project is being undertaken with Uniper (formerly E.O.N), Blekinge County Council, HaVs and Karlshamn local council. The project has gotten off the ground thanks to customers buying environmentally friendly electricity and through the Foundation for Baltic Salmon.

Over the last few years we have tightened up the daily quota for individual anglers and have also introduced rest periods for the fish. This has led to us currently having a withdrawal quota of between 15-25% as regards caught fish. For the 2106 season we are introducing a ceiling for the river Mörrum’s withdrawal quota as well as limiting each individual angler’s quota, seen to over the season as a whole. The quota will be a maximum of six kept fish per angler, the rule of one kept fish per day/per angler will also remain in place. The total allowable withdrawal of kept fish from the river will be 300 salmon and 200 sea trout with non-clipped adiposal fins. As the number of newly risen fish for the coming season is hard to predict, these quotas may be subject to change. The quota is based upon an approximate withdrawal of 10% of fish moving up the river for spawning.

This is the beginning, during 2016 in conjunction with HaVs and SLU we will investigate and monitor withdrawal quotas. Based upon this we will try and implement quotas that will lead to long term sustainability, this in conjunction with the owners of fishing rights and other involved organizations.
River specific management is not just about quotas. We need to keep working at repairing and restoring areas damaged by human intervention, also the removal of obstacles in the migratory paths of the fish. The gathering of knowledge and continued observation are also of the utmost importance to future decision making. A sustainable harvest can be utilized as a fantastic opportunity for selective angling where the withdrawal ratio is in the correct proportion to the rivers production.

We hope that we can take the lead and inspire others to follow our chosen path. This is initially about taking the correct first steps not about instantly finding a perfect solution.
Our goal is that in the future we can fish for and eat from healthy heads of fish in both the Baltic and in our rivers. At the moment of writing we need change and we need other involved parties to limit their quotas so that we can achieve our goal.
Kontakt

Allmänna frågor
Vid allmänna frågor, kontakta receptionen i Mörrum.
Tel: 0454-501 23
E-post: morrum@sveaskog.se

Frågor om bokning och betalning
Vid frågor om bokning och betalning, kontakta vår officiella leverantör By Nordiq.
Call center: 0411 – 23 66 00 
E-post: bokning@bynordiq.se 

Generella bokningsvillkor

Snabb bild och sen iväg...