Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Laxdöden i fokus i Mörrum

Hallå där, Mattias Holmquist på Mörrums Kronolaxfiske, ansvarig för Sveaskogs seminarium "Samling kring Östersjölaxens status och situation i Mörrum" den 24-25 januari, vad handlade detta om?​

- Det handlade om att lax och havsöring i Östersjöns laxförande älvar och åar har drabbats av olika dödliga symptom de senaste tre åren. Framför allt under hösten dör väldigt mycket fisk innan den hinner leka, vilket gör att de negativa effekterna blir stora både för fiskbestånden och näringslivet. Man har tagit prover på drabbade fiskar men har inte kunnat konstatera vad de lider av.

Varför är det så svårt att fastställa orsakerna till laxdöden?​
- Mycket hänger samman med att genomförda prover och analyser inte kunnat påvisa sjukdomsorsakande bakterier eller virus. Hade fisken drabbats av en redan känd sjukdom hade bilden varit betydligt enklare. Det skulle istället kunna vara så att fisken lider brist på ett eller flera essentiella ämnen, eller att den förgiftas av ännu okända ämnen som finns på dess uppväxtplatser i havet. I båda fallen blir det en komplex bild av mänsklig aktivitet som påverkar Östersjöns ekologi som i sin tur orsakar problemen hos fisken.

Vad kan det betyda för sportfisket om problemet förvärras?​
- Redan idag finns en stor oro bland vissa grupper av sportfiskare. I Mörrumsån har en av säsongens tre höjdpunkter nästan helt uteblivit eftersom det under tidig vår finns ytterst få övervintrade fiskar kvar i ån. De dör helt enkelt bort under hösten. Idag har vi fortfarande ett fint fiske i maj och under augusti-september, men skulle även dessa månader börja naggas i kanterna utan ljusare framtidsutsikter så skulle stora delar av sportfiskeskaran utebli helt.

Vad fick ni ut av dagarna?
- Vi samlade den kompetens som behövs för att ta ett nationellt krafttag i frågan om sjuka laxfiskar. Nu har alla som deltog - universitet, organisationer och myndigheter - en bättre helhetsbild av vad som pågår. Vi kommer att kunna fördela roller och ansvar på ett tydligt sätt och veta hur vi gemensamt bör gå vidare. Konkret så skickade vi in en skrivelse till regeringen med önskemål om att uppdra till Hav- och vattenmyndigheten att utreda saken närmare.

Bilder från seminariet

  • Anders Kagervall, forskare SLU Aqua

  • Bengt Olofsson, ordf Göte Borgsströms stiftelse

  • Charlotte Axén, statsveterinär, SVA

  • Glenn Douglas, Sportfiskarna Curt Johansson Göte Borgströms stiftelse, Dan Blomqvist Lst Norrbotten

  • Håkan Carlstrand, utredare, HaV

  • Ola Söderdahl, Sveaskog

  • Sofia Brockmark, utredare, HaV

  • Thomas Johansson, Östersjölaxälvar, Glenn Douglas Sportfiskarna, Dan Blomqvist Lst Norrbotten


För mer information: