Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Mörrums Kronolaxfiske och Sveaskog 2017

Viktigaste händelserna under verksamhetsåret 2017.

Under tidig vår färdigställde Mörrums Kronolaxfiske ett stort arbete med att kartlägga och digitalt dokumentera historisk mänsklig påverkan på Mörrumsån i hela dess laxförande del (cirka 45km inklusive biflöden). Karteringen ska vara utgångspunkten och verktyget för fortsatt biologisk återställning.

Årets fiskepremiär i Mörrumsån gick av stapeln den 25 mars.

Annie Lööf (C) och Martin Falklind, Fiskejournalen, fanns på plats för att tillsammans med Sveaskog och regionala politiker diskutera fisketurismens betydelse för landsbygdsutveckling. 

Fisket var under omständigheterna okej under försäsongen, medan det låga vattnet gav tuffa villkor för laxfisket i maj och juni. Under sensommaren tog sig fisket igen och september blev en riktigt fin fiskemånad med hela 444 landade fiskar.

Ida-Maria Rigoll tillträdde som ny platschef för Mörrums Kronolaxfiske i början av maj 2017. Foto: Gunnel Persson, Sydöstran

Forskningen kring rehabilitering av reglerade vattendrag kom igång under våren. Tanken är att undersöka hur livet i ån påverkas och återhämtar sig efter utrivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrumsån. Bland annat har undersökningarna av bottenfauna påbörjats. Försök till telemetristudier fallerade under försommaren på grund av att lax som märktes hade så nedsatt hälsostatus att fisken avled kort efter hantering. 

Under våren tog Mörrums Kronolaxfiske beslut om att delta i det planerade EU-projektet ”Life connects”. Projektets prioriterade målsättning är att åstadkomma förbättrade villkor för lax, nejonöga och musslor i olika vattendrag i Skåne, Blekinge och Småland, samt vissa delar av Lettland. Den totala projektbudgeten uppgår till drygt 21,7 miljoner euro. 

Kronolaxfisket har under året också engagerat sig i två regionala utvecklingsprojekt. Dels i den så kallade ”Arkipelagrutten” som är ett projekt för ledutveckling och för hållbar produktutveckling i turistföretagen inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Dessutom har en handfull starka fisketurismföretag i Blekinge börjat titta närmare på hur man med gemensamma krafter kan utveckla länet som fiskedestination. 

Mörrums Kronolaxfiske har under året beslutat att utveckla sina egna boendealternativ och satsar på såväl förbättrade lägerplatser, enkla stugor för uthyrning och ett utvecklat vandrarhem/enklare hotell. I nuläget ligger bygglovsansökningarna inne och svaren emotses med spänd förväntan. 

Under sensommaren fortsatte arbetet med biologisk återställning i Mörrumsån. I år valdes en plats inom naturreservatet Kärringahejan där åtgärder gjordes på ett parti som rensats från stenblock, förmodligen för timmerflottning. De maskinella insatserna avslutades med manuell handpåläggning av idéella krafter. 

Sveaskog arrangerade ett större seminarium om Naturturism i Mörrum under augusti. Ett flertal kompetenta personer var inbjudna att tala och hålla paneldebatt. Seminariedagarna var välbesökta och förärades också av H.M.K Carl XVI Gustavs besök. 

Eftersäsongsarbetet har präglats av tre viktiga fokusområden: Indexälvsmätningarnas sammanställning (räkning av migrerande vuxen fisk, smolträkning och elfisken), den fortsatta utvecklingen av produkter och upplevelsepaket samt forskning på östersjölaxens hälsostatus. För att komma vidare i frågan om varför dödligheten på östersjölax ökat under de senaste fyra åren har Mörrums Kronolaxfiske under hösten samarbetat med Stockholms Universitet. Under två veckor i oktober pågick provtagning på fiskar med och utan sjuklighetssymptom i ett provisoriskt lab som upprättats hos Kronolaxfisket. 

Under fjolåret lanserades de första fiskepaketen och flugfiskekurserna med ett nytt helhetsgrepp. Gästen som kommer ska bara behöva boka en produkt för att få allt de behöver när de är på plats. Efter en framgångsrik första säsong justeras och breddas nu utbudet i dessa all inclusive-upplevelser. 

Produktutveckling

Ett tiotal fiskeupplevelser förpackades under fjolåret och har sålts med framgång under 2017. Årets gäster har kommit med viktig feedback på produkternas utformning och innehåll, vilket innebär att paketen nu under lågsäsong kan justeras och spetsas till i rätt riktning. Till syvende och sist handlar det om att anpassa och utforma produkterna så att de i så hög utsträckning som möjligt tillmötesgår en viss besökskategoris önskemål och förväntningar. Det som i första hand ses över är antal fiskedagar, om och i så fall när måltider ska ingå samt vilka fiskesträckor som bäst lämpar sig för nybörjare, fortsättare eller mer erfarna fiskare. 

Såväl kursverksamheten som de mer renodlade fiskepaketen har bland annat en viktig funktion i att rekrytera nya blivande stamgäster till Mörrums Kronolaxfiske. Produkternas utformning bidrar till att visa både fisket och Mörrumsån från rätt sida. Foto: Kronolaxfisket.

Förutom att befintliga produkter spetsas till så breddas också utbudet. Särskilt för specimenmete tillkommer en rad nya paket som riktar sig mot vad som normalt inte uppfattas som åns karaktärsarter, t ex gädda, gös och färna. Med dessa paket förlängs också säsongen – eftersom det är fråga om mete kan det bedrivas i liten skala utanför ordinarie lax- och havsöringssäsong.

Utöver fisket satsas också på outdoorprodukter i vidare bemärkelse. Utmed ån finns den redan etablerade Laxaleden, Mörrum är en hållpunkt på den nya Sydostleden (cykel) och blir ett servicenav utmed den framväxande Arkipelagrutten där man erbjuds kajak-, segel- och turbåtsleder i Blekinge skärgård. Paket för vandring, cykling och kajakpaddling kommer på sikt att växa fram.

Till såväl fiske- som andra outdoorprodukter kommer nya boendevarianter att adderas, förhoppningsvis inom kort. Bygglovsansökan för ett vandrarhemshotell är inlämnad och ett tiotal nya rum med utsikt över ån kommer med stor sannolikhet att växa fram där Mörrums Kronolaxfiske tidigare haft sin laxodling.

Redan i år har fyra nya så kallade eremitstugor tillkommit i utbudet. Stugorna har plats för 2-3 personer och är utrustade med vedkamin, har ingen el och rinnande vatten, men tillhörande service i närliggande byggnad. De står nära ån redan idag, men ska med erhållen strandskyddsdispens placeras på någon av Kronolaxfiskets lägerplatser. I samband med det blir det aktuellt att uppgradera servicenivån från lägerplats till campingplats med elanslutningar och förbättrad servicebyggnad.

Mörrums Kronolaxfiske har valt att fortsätta arbeta med ”Natures´ best”, Ekoturismföreningens certifiering av paketerade naturturistiska upplevelser.  Några av de paket som passar föreningens kriterier särskilt bra har valts ut och vittnar om ett hållbarhetsarbete som nu står högt på agendan. Under året har Kronolaxfisket ändrat sin vision från ”Sveriges ledande sportfiskevatten” till ”Hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten”.  

Från och med 2018 kommer Kronolaxfiskets gäster inte längre behöva något fysiskt fiskekort. Det räcker att kunna uppvisa en digital bekräftelse på genomfört köp av fiskekort i sin telefon. Under 2019 kommer denna lösning att kompletteras med verktyget I-ticket.

Marknadsföring

Kronolaxfiskets marknadsföring pågår kontinuerligt på olika nivåer. Internationellt arbetar man med SwedenFishing som med sin starka plattform når många intresserade europeiska och globala potentiella fisketurister. Eftersom sajten är flerspråkig (www.swedenfishing.com) når den många användare och varje företagspresentation finns på minst två språk, men ytterligare översättningar kan väljas till. Det är en prisvärd marknadsföring som innebär en egen minihemsida på sajten, en kvalitetsplattform att tillpassa både produkter och verksamhet utifrån samt representation av företaget på olika mässor i Europa.

Att det finns en modern marknadsföring som lyfter Sverige som fiskedestination och tar matchen med bland annat de andra nordiska initiativen känns oerhört viktigt. Ett land som exempelvis Norge finns representerat vid nästan varje europeisk fiskemässa, något som möjliggörs av en stark statlig finansiering. Att SwedenFishing finns på plats med Sveriges fiskevatten som alternativ är av största vikt, men behöver också stöd från andra håll än de egna medlemsföretagen för att kunna konkurrera på mer lika villkor.

På den nationella marknaden, och i viss mån den internationella, använder Mörrums Kronolaxfiske både Facebook och den egna hemsidan. Facebookkanalen är svåröverträffad både vad gäller kostnader och spridning. Eftersom Facebook fungerar för både information och marknadsföring är det ibland en balansgång att inte överutnyttja kanalen till explicit marknadsföring, med prissatta erbjudanden etc, utan istället sprida positiv information som en typ av indirekt marknadsföring. Berättelser från kursverksamhet, upplevelser och andra betydelsefulla arrangemang och event får ofta stort gensvar från nyfikna besökare och läsare.

H.M.K Carl XVI Gustav närvarar vid elfiske på en av platserna där biologisk återställning genomförts. Foto: Bengt Nyberg        

Annie Lööf och Martin Falklind deltar vid premiären 2017.   Foto: Mörrums Kronolaxfiske

Som tidigare nämnt har ett antal fisketurismföretag i Blekinge träffats för att prata om hur man kan lyfta regionen som fiskedestination och nå längre med en gemensam marknadsföring. Det regionala turismbolaget Visit Blekinge vill gärna främja initiativet och tittar nu på hur de kan använda sina resurser för att lyfta fram fisket på sin sida och vid sina mässaktiviteter. Eventuellt skulle en gemensam fiskeskola för unga kunna bli en del av marknadsföringen och rekryteringen av nya fiskare.

En förtjänst med Kronolaxfiskets fiskepaket är att en hel rad produkter marknadsförs i samma förpackning, till exempel fiskekort, boende, restaurang, naturen runt ån, Laxens Hus, guiderna, m.m.:

Kompetensutveckling

Mörrums Kronolaxfiske anordnade i januari ett seminarium kring östersjölaxens ökade sjuklighet och dödlighet. Företrädare för ett tjugotal organisationer, myndigheter och förvaltare deltog och mötet avslutades med en skrivelse till regering och centrala myndigheter med en uppmaning att agera med kraft och nationell samordning i frågan. I länken finns mer info, mötesprotokoll och skrivelse.

Under juli månad gjordes en uppföljning av hur respektive mötesdeltagare hade agerat under de månader som gått sedan mötet i januari. Efter uppföljningen konstaterades att flera aktörer hade vidtagit de åtgärder som man ansåg var möjliga, men nationell samordning eller ökade forskningsanslag hade dessvärre uteblivit. Protokoll finns här

För att fortsätta kompetensutvecklingen kring östersjölaxens situation har Mörrums Kronolaxfiske vidtagit ytterligare två viktiga åtgärder. Under sommaren skapades en bild av hur olika mänskliga aktiviteter kan bidra till orsakerna bakom den ökade dödligheten, oavsett om det är fråga om symptom på förgiftning, virus eller vitaminbrist. Bilden har använts flitigt för att visa för fiskare och allmänhet att orsakerna inte står att finna i en specifik älv och att det kan vara flera saker som tillsammans har den negativa effekten på fiskens hälsa. Bilden innehåller även den länk till SVA som används för att rapportera sjuka eller döda fiskar:

Om Sveaskog och Mörrums Kronolaxfiske

  • Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogar och äger ungefär 5000 fiskevatten över hela landet. Att fiska och vistas vid eller på ett vatten är en fantastisk naturupplevelse samtidigt som det är en källa till rekreation och umgänge.
  • Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att uppleva glädjen med fiske eller helt enkelt njuta av en rofylld stund vid ett vatten. Vi upplåter fiskerätter till privatpersoner, fiskeklubbar och -föreningar samt företagare inom naturturism och erbjuder genom våra många fiskekort runt om i landet spännande och varierat fiske för alla.
  • Sveaskog arbetar för en hållbar utveckling av fisket och för att värna livsmiljön så att den biologiska mångfalden bevaras. Allt fiske ska bedrivas på ett ekologiskt och etiskt sätt så att förutsättningar ges för utveckling av naturligt reproducerande fiskbestånd. En del av intäkterna från våra kommersiella produkter används till fiskevårdande åtgärder. De syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart fiske.
  • Mörrums Kronolaxfiske har levererat oförglömliga fiskehistorier sedan urpremiären hölls 1941, men redan år 1231 nämns Mörrumsån och laxfisket i kung Valdemars jordebok. Mörrums Kronolaxfiskes vision är att leverera hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten.
  • Uppdraget att förvalta fisket i Mörrumsån innebär alltså både att ligga i framkant med försäljning av kloka produkter och att eftersträva en gynnsam status för livet i och runt vattnet. Den vinst som görs under verksamhetsåret används till fiskevård, men går även tillbaka till Sveaskog och svenska staten.

Ladda ner bilden högupplöst

Bilden är skapad av Mörrums Kronolaxfiske i samarbete med Grafikern Henrik Båge. Stiftelsen för Östersjölaxen och Mörrums Kronolaxfiske står för finansieringen.

Under oktober riggade Mörrums Kronolaxfiske ett provtagningslab där Lennart Balk, professor i biokemi, arbetade under ett par veckors tid. Lennart, Stockholms universitet, leder den svenska forskningen på tiaminbrist hos fisk, fågel och musslor. Dagarna i Mörrum ägnades åt provtagning på sjuk fisk fångad i ån och symptomfri frisk fisk från havet såväl lax som torsk och skrubba. Även dokumentärfilmaren Hans Östbom var på plats, intervjuade och filmade. Proverna analyseras på universitetet under vinter och tidig vår och kan förhoppningsvis leda forskningen och förståelsen för laxens ökade dödlighet framåt. För att orsakerna helt ska kunna klarläggas krävs dock fortfarande ett rejält forskningsstöd och en myndighetssamordning av undersökningarna.

Lennart Balk under arbete i det provisoriska labbet. Foto: Mörrums Kronolaxfiske 

Utöver den växande kompetensen om sjuk östersjölax innebar också naturturismseminariet i augusti ett kompetensutvecklingstillfälle för alla deltagare. Seminariet hade flera infallsvinklar på naturturismens framtid, hur den blir lönsam, hållbar och attraktiv, men även hur markägare och entreprenörer kan samagera på ett för båda parter mer givande vis. Föreläsare var bland annat Claes ”Svartzonker” Claesson, Mona Glans från Visit Blekinge och Ronneby Airport, Olle Wästberg, tidigare statssekreterare och chefredaktör på Expressen, Åke Granström från Svenska Jägareförbundet och Håkan Strotz från företaget Urnatur. Läs mer här

Ett led i annan kompetensutveckling är att under 2018 erbjuda en certifiering för guider i Mörrumsån. Genom bl.a vissa grundkunskaper och registrerat företag blir guiden en viktig ambassadör vid ån.