Vårt sortiment

Vårt sortiment

Vårt erbjudande är brett inom huvudkategorierna: timmer, massaved och biobränsle. Genom att alltid anpassa våra produkter till kundernas behov är vi en ledande leverantör av skogsråvara.

Den förnybara råvaran från skogen förädlas av våra kunder. Det handlar i första hand om sågtimret, som är den mest värdefulla delen av trädet. Andra delar av trädet går till massa- och pappersindustrin medan restprodukter från skogsbruket och från skogsindustrin förädlas vidare till biobränsle, biodrivmedel, kemikalier och nya innovativa material och användningsområden. Hela trädet tillvaratas således för olika ändamål. I rollen som en hållbar leverantör av skogsråvara säkerställer Sveaskog att bolaget lever upp till kraven från kunders kunder – och bidrar till en hållbar värdekedja.

Sågtimmer

Sveaskog är en oberoende aktör på virkesmarknaden och erbjuder ett brett sortiment av timmer för att möta kundernas önskemål. Det handlar om olika volymer, trädslag, kvaliteter och dimensioner. För att möta kundernas behov kompletterar Sveaskog virket från den egna skogen med externt köpta volymer. Trenden går mot ökad specialisering hos sågverken, vilket ställer krav på Sveaskog att hela tiden förbättra leveransprecisionen.

Bland annat används ny digital teknik för att inventera skogen så att rätt produkt från trädet kommer till rätt kund. Det förutsätter bra dialog och samarbete – inte bara med kunderna och de egna interna arbetsgrupperna – utan också med entreprenörer och transportföretag. Sveaskog levererar till mer än hälften av alla större sågverk i Sverige.

Massaved

Massaved är en produkt från de delar av trädet som inte används av sågverken. Massaved faller ut både i gallring och slutavverkning. Sveaskog gör även inköp från andra skogsägare och import, samt köper cellulosaflis från de egna sågverkskunderna.

Sveaskog har ett 20-tal massavedskunder som också köper flis från Sveaskog. Kunderna tillverkar pappersmassa för framställning av olika slags, papper som huvudsakligen används i förpackningar och hygienprodukter. Sveaskog har lång erfarenhet av att samarbeta med massaveds- och fliskunderna och de senaste åren har fokus legat på att utveckla logistiken tillsammans med dem. Sveaskog kan erbjuda ett brett sortiment av färsk massaved och cellulosaflis.

Biobränsle

Sveaskogs biobränsle är en produkt från avverkning och består av grenar och toppar, så kallad grot som annars lämnas kvar i skogen efter avverkning. Den naturliga nedbrytningsprocessen frigör samma mängd CO2 som avgår vid en kontrollerad förbränning med värmeutvinning i ett värmeverk.

Uttag av biobränsle är en naturlig del av ett hållbart skogsbruk och sker med stor natur- och kulturhänsyn, bland annat baserat på certifiering. Till följd av att materialet är voluminöst är biobränslemarknaden regional och lokal. Sveaskogs kunder består främst av värmeverk.

Senast uppdaterad: 2022-07-05