Timmer lastas på tåg

Virkesaffären

Sveaskog är Sveriges ledande säljare av skogsråvara och erbjuder ett brett sortiment av segmenten timmer, massaved och biobränsle.

Tillgången till skogsråvara är en konkurrensfaktor för Sveaskog och sortimenten anpassas till kundernas behov. Sveaskog avverkar på omkring 10 000 platser runt om i landet, vilket gör logistik och transporter till viktiga områden, där ökad effektivitet betyder lägre kostnader.

Kunderna är främst svenska sågverk och pappers- och massabruk som förädlar skogsråvaran till bland annat byggmaterial, möbler, förpackningar och tidningar. Biobränsle säljs till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier och pelletstillverkare som skapar el, värme och gröna kemikalier med mera. Sveaskog levererar omkring 10 miljoner kubikmeter virke fritt under bark (fub) per år.

Virkesköp

För att kunna möta kundernas efterfrågan på jämna flöden av virke med vissa kvaliteter och dimensioner kompletterar Sveaskog skogsråvaran från egen skog med råvara från andra skogsägare.

Genom att bidra till att det finns en stark skogsindustri med korta transportavstånd för råvaran säkrar och utvecklar vi värdet på de egna skogarna på lång sikt. Vi samarbetar med tusentals skogsägare, främst enskilda skogsägare som inte har egna resurser för avverkning och transport. I merparten av våra virkesköp ingår även att Sveaskog svarar för skogsbruksplaner, avverkningsplanering, avverkning, transporter, markberedning och återbeskogning.

Virkesbyten

I stället för att transportera virke kors och tvärs över landet kan skogsföretagen byta virke med varandra – det är ett smart sätt att minska transporterna.

Sortimentsbyte är en annan bytesform. Då är det två parter som säljer och köper det de har behov av. Ett exempel på det kan vara en virkesorganisation som i huvudsak levererar massaved till massaindustrin. Timmer från en avverkning, det vill säga det virke som lämpar sig för förädling på sågverk, kan då bytas bort och transporteras till ett sågverk som vi har som kund.

En tredje form av byten är så kallade tidsbyten. Då lånar man volym och levererar tillbaka senare, beroende på behovet hos kund.

Import

För att säkra kundens tillgång till råvara importerar Sveaskog virke, främst genom dotterbolaget, Sveaskog Baltfor SIA. Sveaskog Baltfor SIA är certifierat enligt ISO 14001 och har ett eget spårbarhetscertifikat enligt FSC®.

Spårbarhet

Sveaskog ställer krav på att det virke vi köper från andra ska komma från ett hållbart skogsbruk. Genom att använda certifikat för spårbarhet finns information om varifrån virket kommer. På Sveaskog följer vi den svenska skogsbruksstandarden FSC®. Ett intyg på det är den miljöetiska FSC®-certifieringen vi har fått i många år. På så sätt bidrar vi till att främja ett hållbart skogsbruk i världen. FSC® är ett frivilligt globalt system och är den enda skogscertifieringen som har ett brett stöd av miljörörelsen.

Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344

Senast uppdaterad: 2022-04-05