)
Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 4 593 MSEK (4 373). De totala leveransvolymerna ökade med två procent och priserna ökade i genomsnitt med två procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 933 MSEK (819). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och högre leveransvolymer.
 • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,6 procent (4,3).
 • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 162 MSEK (319).
 • Periodens resultat ökade med 11 procent och uppgick till 999 MSEK (899).
 • Resultatet per aktie ökade med 11 procent och uppgick till 8,44 SEK (7,59).

Finansiell kalender

2017

 • 26 april: Delårsrapport januari-mars

 • 17 juli: Delårsrapport januari-juni

 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september

2018

 • 26 januari: Bokslutskommuniké 2017

 • Mars: Årsredovisning 2017

 • 23 april: Delårsrapport januari–mars
 • 23 april: Årsstämma       
Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO