Finansiella mål

Finansiella mål

De finansiella målen gäller från den 24 april 2014. Det ekonomiska resultatet rapporteras i årsredovisningen.

Direktavkastning

Direktavkastning ska uppgå till minst 4,5 procent i genomsnitt per år.

Definition: Rörelseresultat före värdeförändring skog exklusive reavinster fastighetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt kapital exklusive uppskjuten skatt. 

Kapitalstruktur

Sveaskog ska ha en nettoskuldsättningsgrad om 0,3-0,6. Det motsvarar en soliditet om 44-54 procent.

Utdelning

Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara 65-90 procent av resultatet efter skatt, exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar av växande skog. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.