Klimatarbete och koldioxidavtryck

Klimatarbete och koldioxidavtryck

En växande skog motverkar klimatförändringen.

Den växande skogen och användningen av trä har en betydelsefull roll för att motverka klimatförändringen. Sveaskog vill vara ledande i att tillvarata och utveckla den klimatnytta som skogen faktiskt gör.

Hur skogen kan ge mest klimatnytta beror på utgångsläge. På kort sikt kan det vara klimatsmart att lämna skogen fri för utveckling istället för att bruka den, eftersom skog binder koldioxid. Förr eller senare kommer skogen till en punkt då den av åldersskäl slutar växa och inte tar upp mer koldioxid, för att till slut dö och avge koldioxid.

Klimatnytta på flera sätt

När förnyelsebar skogsråvara används ersätter den oftast ändliga och fossila resurser i till exempel byggmaterial, drivmedel och energi. På så sätt minskar vi vårt oljeberoende. Genom forskning och utveckling kan allt fler produkter baseras på skogsråvara. Det gäller till exempel inredningar i bilar, kläder, mediciner och livsmedel. Skogsråvaran är förnyelsebar vilket har stora miljöfördelar.

Genom fotosyntesen binder växande skog koldioxid. I den processen skapas kolhydrater med hjälp av koldioxid, vatten och solljus. När skogen binder koldioxid fungerar den som en kolsänka. Skogen kan vara en kolsänka och en kolkälla i varierande grad under sin livscykel, men totalt sett är skogens förmåga att binda koldioxid klart positiv för klimatet.

Totalt sett binder den svenska skogen upp emot 140 miljoner ton koldioxid varje år – i stammar, rötter, grenar, barr och löv. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen av koldioxid. Nettoeffekten blir lägre när skogen avverkas, men det är ändå mer effektivt ur ett klimatperspektiv att bruka skogen istället för att låta den stå orörd. Skogen binder nämligen allra mest koldioxid när den är ung och i sin medelålder. Då är tillväxten som störst.

Störst klimatnytta gör därför skogen med ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter och där nya träd planteras igen. Samtidigt är det viktigt att hänsyn tas till andra mål såsom bevarande av biologisk mångfald, vilket bland annat sker genom avsättning av mark för naturvård. Sveaskog anser därför inte att klimatfrågan är ett motargument mot naturvård. Däremot är klimatfrågan ytterligare ett argument för en arbeta med en aktiv skogsvård och en ansvarsfull föryngring.

Koldioxidavtryck

Sveaskog mäter varje år sitt koldioxidavtryck, det vill säga de utsläpp av koldioxid som uppstår till följd av bolagets verksamhet. Det årliga koldioxidavtrycket ligger på omkring
121 000 ton, varav majoriteten kommer från virkestransporter. Vi arbetar på flera sätt för att minska våra utsläpp. 

Våra klimatåtgärder i korthet

  • Ökad koldioxidinbindning genom ökad skogstillväxt, inom ramen för ett hållbart skogsbruk
  • Beredskap för klimatförändringar genom anpassningar i skogsbruket
  • Utvecklade leveranser av biobränsle från skogen
  • Utbyggnad av vindkraften till 3 TWh år 2020 på Sveaskogs mark
  • Minskade egna utsläpp av koldioxid från fossila bränslen med minst 30 procent till år 2020 jämfört med 2010
Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof

Fakta

  • En kubikmeter skog binder drygt ett ton koldioxid. 
  • Den svenska skogen växer totalt med cirka 120 miljoner kubikmeter varje år och endast 70 procent av den volymen skördas. De innebär att de svenska skogarna årligen binder in över 50 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar de totala utsläppen av växthusgaser under ett år. 
  • Den skogsråvara som skördas och används till olika produkter bidrar till att vi undviker att släppa ut 40–60 miljoner ton koldioxid i fossila utsläpp. 

Helgrönt skogsföretag

  • Sveaskog har efter granskning av norska DNV GL bedömts som ett helgrönt företag och har därför kunnat låna en miljard kronor via en grön obligation. Läs mer här