Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Principer och styrmedel

Principer och styrmedel

Långsiktigt affärsmannaskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv är en naturlig del i Sveaskogs verksamhet. Det är också tydligt uttalat i ägarens, statens, ägarpolicy.

Styrningen av verksamheten beskrivs i bolagsstyrningsrapporten. Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). Riktlinjerna är ett sätt att internt styra hållbarhetsarbetet och att öppet beskriva verksamheten och utmaningar, redovisa måluppfyllelse samt öka kunskapen om företaget.

Sveaskog stödjer FN-initiativet Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorruption.

Sveaskog arbetar för att konkretisera hur principerna återspeglas i verksamheten. ”Communication on Progress” (CoP) rapporteras årligen till Global Compact.

Affärsetik

Uppförandekoden är grundläggande för hur medarbetare och företag uppträder i förhållande till varandra, till kunder, entreprenörer och andra intressenter. Koden grundar sig på Sveaskogs värdeord Kundfokus, Innovation, Enkelhet och Öppenhet. Sveaskog är en viktig aktör i lokalsamhället och samverkan med lokala entreprenörer och leverantörer är väsentlig för utvecklingen av vår verksamhet. Sveaskog är en viktig aktör i lokalsamhället och samverkan med lokala entreprenörer och leverantörer är väsentlig för utvecklingen av vår verksamhet, och vi följer regelbundet upp hur de lever upp till uppförandekoden och våra andra krav.

Nöjda kunder

Nöjda kunder är grunden för ett värdeskapande hållbart företagande. Under de senaste åren har Sveaskog haft fortsatt fokus på att utveckla sina kundrelationer. Vi arbetar både med sågverk och pappers- och massabruk för att tillsammans utveckla produkterna och optimera leveranserna, och bolaget har höga betyg när det gäller kundnöjdhet. 

Biologisk mångfald

Alla aktiviteter inom skogsbruk och transporter kan påverka den biologiska mångfalden. Sveaskog arbetar därför med naturvårdsåtgärder, från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper som avverkas. Naturvårdande skötsel är samlingsbegreppet för ett stort antal olika metoder som Sveaskog arbetar med, som alla syftar till att behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Sveaskog arbetar också med att komma tillrätta med gamla föroreningar.

Ekonomiska resultat

Sveaskog levererar betydande värden till samhället. Under 2019 hade bolaget i medeltal 807 anställda. Dessutom utför våra entreprenörer motsvarande 1 400 heltidstjänster per år. Merparten av dessa finns i landsbygden eller på mindre orter.

Jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning

Mixade grupper presterar bättre och därför vill Sveaskog öka antalet kvinnor i företaget. Ökad mångfald är också viktig för att Sveaskog ska kunna säkra kompetensbehovet och fortsätta utveckla verksamheten också på längre sikt. Sveaskog verkar på platser där utflyttning är ett problem och vill bidra till att hålla glesbygden levande genom att erbjuda arbetstillfällen.

Klimateffekter

Skogen och hur vi använder trä har en viktig roll i klimatarbetet. Genom fotosyntesen binder växande skog koldioxid, och då fungerar den som en kolsänka; skogen blir alltså en kraft som urlakar kol från atmosfären. Trä är en förnybar råvara till skillnad från ändliga fossila resurser. Tack vare Sveaskogs skötselsätt, binder skogen koldioxid samtidigt som det produceras mer förnybar skogsråvara. Sveaskog försöker också anpassa skogsbruket till oönskade framtida klimateffekter såsom stormar och varmare temperaturer.

Uppföljning

Sveaskog följer löpande upp hållbarhetsarbetet såväl internt som externt.

Internt

  • Varje kvartal i områdesvisa affärsuppföljningar
  • Internrevision/egenuppföljningar i fält
  • Årsvisa uppföljningar av ramavtal med externa leverantörer

Externt

  • Revisorerna granskar Hållbarhetsredovisningen
  • Extern revision enligt ISO 140001 av det integrerade verksamhetsledningssystemet
  • Extern revision av FSC-certifikat
  • Varje år undersökningar bland exempelvis kunder, medarbetare, entreprenörer och leverantörer