Miljö- och naturvård

Miljö- och naturvård

Sveaskog har höga ambitioner i att bidra till att stärka den biologiska mångfalden genom att använda 20 procent av den produktiva skogsmarken som naturvårdsareal i ekoparker, naturvårdsskogar och som lämnad hänsyn vid avverkningar.

Hänsyn till biologisk mångfald

I Sveaskogs naturvårdsambitioner ingår att undanta nyckelbiotoper och andra skogar med höga naturvärden. Vid avverkningar tas naturhänsyn genom att lämna kvar hänsynskrävande biotoper, kantzoner, trädgrupper och enskilda träd.

20 procents naturvårdsareal

Sveaskog hanterar 20 procent av den produktiva skogsmarken nedanför fjällskogsregionen som naturvårdsareal. Tre naturvårdsverktyg används; ekoparker, naturvårdsskogar och den naturhänsyn som lämnar kvar i produktionsskogen.

FSC i naturvårdsarbetet

På Sveaskog följer vi den svenska skogsbruksstandarden FSC®. FSC är ett frivilligt globalt system och är den enda skogscertifieringen som har ett brett stöd av miljörörelsen.

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344