)
20 procents naturvårdsareal

20 procents naturvårdsareal

Naturskydd i form av formellt skyddade områden, till exempel naturreservat, och markägarens egna frivilliga avsättningar är viktiga delar för ett hållbart skogsbruk. 

Till Sveaskogs miljömål hör att hantera 20 procent av den produktiva skogsmarken nedanför fjällskogsregionen som naturvårdsareal. Det motsvarar 600 000 hektar av Sveaskogs drygt tre miljoner hektar produktiva skogsmark. Tre naturvårdsverktyg bidrar på olika sätt till att förverkliga detta mål: ekoparker, naturvårdsskogar och den naturhänsyn som lämnas kvar i produktionsskogen.

Ekoparkerna omfattar cirka 145 000 hektar nedan fjällskogsregionen och omfattar både avsatta områden och skogar med produktionsmål. Ekoparkerna bidrar till måluppfyllelsen med cirka 80 000 hektar naturvårdsareal.

Naturvårdsskogarna bidrar med ytterligare 300 000 hektar. De flesta naturvårdsskogarna i norra delen av landet lämnas till fri utveckling. Längre söderut bedrivs en omfattande naturvårdande skötsel för att återskapa eller förstärka naturvärden.

Naturhänsynen i produktionsskogen bidrar med cirka 220 000 hektar naturvårdsareal. Den består av de träd/trädgrupper, kantzoner och hänsynskrävande biotoper som lämnas kvar i skogen vid skogliga åtgärder.

Sveaskogs skogsinnehav, inklusive ekoparker och naturvårdsskogar, finns tillgängligt i en kartfunktion.