)
Våra ekoparker - skogslandskap med gott om plats

Våra ekoparker - skogslandskap med gott om plats

Ekoparkerna är stora sammanhängande landskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. De är i genomsnitt cirka 5 000 hektar (50 kvadratkilometer) och alla har sin unika ekologiska prägel. I ekoparkerna där ekologin går före ekonomin, kan många hotade arter leva och sprida sig vidare.

Stora sammanhängande landskap

I ekoparkernas stora landskap, där ekologin går före ekonomin, kan många hotade arter leva och sprida sig vidare. Bland ekoparkerna finner vi också flera av våra viktigaste friluftsskogar som även skapar förutsättningar för en ökad naturturism.

37 ekoparker från norr till söder

Sveaskog har beslutat om 37 ekoparker, vilka motsvarar 5 procent av vår produktiva skog. Totalt omfattar ekoparkerna 175 000 hektar skogsmark varav drygt 100 000 hektar är skyddad genom bindande ekoparksavtal med Skogsstyrelsen.

Den första ekoparken som invigdes var Ekopark Omberg 2003. Den senaste, och trettiosjunde ekoparken, Ekopark Öjesjöbrännan, invigdes 2016.

Ekoparkerna finns nu över hela Sverige, från de lavklädda granurskogarna i norr till blåsippornas bokskogar i söder.

Varför ekoparker?

Ur fågelperspektiv har det svenska skogslandskapet blivit alltmer rutigt. Områden med gammal, orörd skog ligger som öar i ett hav av produktionsskog. Men en mindre hackspett klarar sig inte på en liten ruta. Den behöver ett helt landskap att röra sig i, med minst en tredjedel lövskog.

För hackspettar och många andra arter är det viktigt med stora landskap där det finns en hög andel skog som de kan trivas i. Det gäller också för många människor. Därför har vi skapat ekoparkerna, som ett komplement till andra sorters skydd av skog och mark.

Ekopark Naakajärvi

Aktiv naturvårdsskötsel

I ekoparkerna arbetar vi för att både bevara och utveckla höga naturvärden. Arbetet genomförs enligt skötselplaner som vi tar fram i samråd med myndigheter, ideella organisationer, rennäring med flera. Den naturvårdande skötseln innebär exempelvis att vi bränner och dämmer skogar, avverkar barrskogar till förmån för nya lövskogar och tar tillbaka djur till gamla betesmarker. Redan efter fem år har ekoparkernas ekologiska förutsättningar förbättrats.

Ekopark Halle-Hunneberg

Ekoparken bevarar och utvecklar

En ekopark innebär inte bara skydd, utan också restaurering av naturvärden och en storskalig omvandling av landskapet.

Fler lövträd

Exempelvis arbetar vi intensivt för att öka andelen lövträd i ekoparkerna. Gammal lövskog har blivit en bristvara i Sverige och många av de arter som är hotade idag behöver just detta. Genom att röja bort barrträd skapar vi stora områden med lövskog varje år. På så kort tid som ett år kan en tät blandskog där unga granar dominerar bli till en ljus och öppen björkskog, som är inbjudande för både djur, växter och människor.

Ekopark Omberg

Restaurera våtmarker

En annan metod för att aktivt återskapa naturvärden är att lägga igen gamla diken. På så sätt restaurerar vi gamla våtmarker dit ett myller av liv, från vadarfåglar till salamandrar och trollsländor, snart kan återvända.

Ekopark Luottåive

Naturvårdsbränningar

I ekoparkerna genomförs även kontrollerade naturvårdsbränningar, för att bevara brandberoende arter som till exempel skalbaggen sotsvart praktbagge och blomman svedjenäva. Skogsbränder har varit en del av barrskogens ekosystem under så lång tid att många skogsarter är anpassade efter dem. Sedan människan lärde sig att stoppa branden i slutet av 1700-talet har dessa djur och växter fått svårt att överleva. De är dock mästare på att hitta de få bränder som ändå uppstår, och medan glöden fortfarande pyr dyker en mängd insekter upp på brandfälten. 

Ekopark Ejheden

Ekoparker för friluftsliv och naturturism

Bara att se ett träd genom fönstret har en positiv inverkan på hälsan och en skogspromenad kan göra underverk. För många är tillgången på natur en del av vår svenska välfärd och även en självklar del av ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Vår ambition är att ekoparkerna ska ge större möjligheter för fler att uppleva naturen. Därför informerar vi om ekoparkerna och ordnar med till exempel skyltar, rastplatser och vandringsleder. Områdenas skilda karaktärer gör att det finns utrymme för alltifrån ensliga vildmarksäventyr till soliga picknickar, ridturer, paddling, fiske, naturguidningar och mycket annat. 

Ekopark Karhuvaara

Ekopark Malingsbo

Jakt och fiske i ekoparkerna

I alla ekoparker bedrivs jakt i någon form. I de flesta jagar ett eller flera jaktlag som arrenderar mark av oss. Många av dessa jaktlag tar emot gästjägare och i vissa områden finns turismföretagare som ordnar arrangerade jakter.

All jakt och viltvård på våra marker sker genom en långsiktig och ansvarsfull förvaltning. Inom ekoparkerna höjer vi nivån ytterligare, med ännu bättre kunskap om viltstammarna och deras tillstånd.

I många ekoparker finns sjöar och vattendrag som erbjuder goda fiskemöjligheter. Där fisket är populärt utvecklas vatten genom aktiva fiskevårdsinsatser.

Som besökare kan du köpa jaktkort eller fiskekort i flera av våra ekoparker.

Ekopark Hornsö

Ekopark Böda

Frågor och svar om ekoparker

Vad är syftet med ekoparkerna?

Syftet har varit att i landskapsavsnitt med hög biologisk mångfald på Sveaskogs innehav förstärka befintliga naturvärden genom att sätta av minst 50 procent som naturvårdsareal i kombination med aktiv skötsel och anpassat skogsbruk. Med andra ord innebär detta att både bevara och utveckla de naturvärden som redan finns där, men också att tillskapa nya miljöer och naturvärden som annars inte blivit till.

Varför dröjer det så lång tid innan ni når era mål?

Ekoparkerna hyser redan idag en enastående mångfald, det är ju därför de är utvalda som prioriterade landskap för naturvård. Många skyddade skogar kommer att utveckla ännu högre naturvärden med tiden, tack vare våra aktiva åtgärder. Ibland kan det ta flera decennier men resultaten kommer.

Vilket arbete ligger till grund för en ekopark?

Först görs en naturvärdesbedömning av alla enskilda skogar för att hitta sådana med höga naturvärden eller stor potential för restaurering. Detta resulterar i förslag till ekoparksplan vilken förankras Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i berörda län och i vissa fall lokala intressentgrupper. Planen fastläggs slutligen i ett 50-årigt ekoparksavtal. 

Varför avverkar ni överhuvudtaget i ekoparkerna?

Minst 50 procent av ekoparkernas areal används för naturvård, i de flesta fall är andelen betydligt högre beroende på bedömt naturvärde i utgångsläget. Marginalnyttan för naturvården med att inom ekoparkerna helt undanta även mer triviala områden från avverkning är liten i relation till att vi med detta tillvägagångssätt kunnat att vi kunnat skapa fler områden, fler landskap, med över 50 procent naturvårdsareal.

Hur mycket avverkar ni i ekoparkerna?

Totalt i alla de 37 ekoparkerna har vi avverkat ca 1 500 hektar skog. Det utgör en knapp procent av våra föryngringsavverkningar under senaste 10-årsperioden. 

Missgynnar inte skogsbruk den biologiska mångfalden?

Att bedriva skogsbruk i en ekopark behöver inte påverka den biologiska mångfalden negativt sett till hela landskapet. Genom att anpassa hur vi sparar områden på den brukade delen till att förstärka naturvärdena i de avsatta skogarna kan hela ekoparkens mångfald på sikt öka.  

Varför avverkar ni även gammal skog? Bör inte den gamla skogen skyddas helt?

Att en skog är gammal betyder inte per automatik att den har höga naturvärden som gör att den borde avsättas. Dock – den äldre skog som har höga naturvärden avverkar vi inte i. Det är naturvärdena som styr om en skog ska skyddas, inte åldern.

Hur ser det ut med skydd av gammal skog i ekoparkerna?

Alla våra ekoparker innehåller betydligt mer gammal skog än det genomsnittliga skogslandskapet i Sverige. Åldern i sig innebär inte nödvändigtvis höga naturvärden. Många av våra sedan länge brukade produktionsskogar ligger i det här åldersspannet.

Hur vet ni att ekoparkerna leder till det ni hoppas – skogar med höga naturvärden?

Höga naturvärden var själva huvudanledningen till att ett område en gång valdes ut till ekopark. Men vi är övertygade om att vi med kombinationen av större avsättningar, aktiv naturvårdande skötsel och anpassningar på delen med skogsbruk, kommer att skapa mer skogar med ännu högre värden. Vi följer utvecklingen i våra ekoparker med hjälp av ett övervakningsprogram som vi tagit fram med hjälp av externa forskare. Vad vi studerar är då bland annat hur fåglar och insekter har svarat på de naturvårdande åtgärder som vi utfört.

Sker det misstag i skötseln av ekoparkerna?

Om det blir fel i planering eller utförande av åtgärder så försöker vi snarast rätta till felet. Vi ska följa våra skötselplaner som vi kommit överens om med myndigheter och lokala intressenter.

Hur räknar ni den skyddade skogen i era ekoparker?

Skyddet i ekoparkerna är (1) reservat som vi äger, (2) avsättningar i form av NS- och NO-skogar samt (3) den hänsyn som lämnas i produktionsskogarna.

Finns det risk för dubbelräkning av skyddad skog, t.ex. att reservaten räknas två gånger i ekoparkerna?

Nej. I våra ekoparker är numera alla avsättningar formella avsättningar och all statistik redovisas till och granskas av myndigheterna.