)
Sveaskog i korthet

Sveaskog i korthet

Sveaskog säljer timmer, massaved och biobränsle till främst massa-, pappers- och sågverksindustrin. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogar. Vår omsättning 2016 var cirka 5,9 miljarder kronor och medelantalet anställda  under året 844 runt om i landet. Ägare är svenska staten.

Vision och strategier

Sveaskogs ska vara det ledande skogsföretaget.

Det innebär att vi ska vara:

 • Det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång sikt
  – lönsam affärsverksamhet med god etik
 • Kundens främsta och kunnigaste partner
  – innovativa och utvecklande partnerskap
 • Ledande i innovation och effektivitet
  – ökade intäkter från nya områden för skog och mark och ökad effektivitet i verksamheten
 • Ledande inom hållbart skogsbruk
  – ett skogsbruk utan stor påverkan och med lågt utsläpp av koldioxid
 • Förstahandsvalet för medarbetare och entreprenörer
  – ett bra ledar- och medarbetarskap, jämnare könsfördelning och fler medarbetare med utländsk bakgrund

Hållbart företagande

Sveaskog är en stor aktör och har därmed ett stort ansvar för att på ett positivt sätt bidra till ekonomisk, miljömässig och social utveckling och minimera negativ påverkan på samhälle och miljö. Därför genomsyrar hållbarhet allt vi gör och vi strävar efter att vara ett föredöme i vår bransch.

Vår bolagsordning

I vår bolagsordning anges att Sveaskog ska bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Företaget ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk, utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka företagets avkastning. Försäljning av mark på marknadsmässiga villkor ska möjliggöra omarronderingar och tillköp för enskilt skogsbruk, särskilt i glesbygd. Försäljning av mark ska ske till dess att tio procent av den areal företaget hade 2002, vid företagets bildande, är avyttrad.

 

Företagsfakta 2016

 • Styrelseordförande: Eva Färnstrand
 • Vd: Per-Olof Wedin
 • Ägare: Svenska staten genom Regeringskansliet
 • Organisationsnummer Sveaskog AB (publ): 556558-0031
 • Omsättning: 5 922 MSEK (2015: 6 078)
 • Operativt rörelseresultat: 1 128 MSEK (2015: 1 280)
 • Årets resultat efter skatt: 1 190 MSEK (2015: 2 017)
 • Medelantal anställda: 844
 • Dotterbolag: Sveaskog Baltfor SIA
 • Intressebolag: Setra Group AB
 • Skogsinnehav: Cirka 4,01 miljoner hektar varav 3,11 miljoner hektar produktiv skogsmark
 • Försäljning av skogsråvara (volym): 10 684 km3fub