Sveaskog i korthet

Sveaskog i korthet

Sveaskog är Sveriges största skogsägare – vi äger 14 % av Sveriges skogar och har i medeltal 840 medarbetare verksamma runt om i landet. Svenska staten är vår ägare.

Vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

År 2018 uppgick omsättningen till cirka 6,9 miljarder kronor. Allt vårt överskott går tillbaka till samhället.

Vision och strategier

Sveaskog ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Som svenska folkets skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk för Sverige och världen. Vi ska visa att ett hållbart brukande är nyckeln för att skogen ska kunna fylla en viktig funktion för alla, för alltid.

Det innebär att vi ska vara:

 • Det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång sikt
 • Kundens främsta och kunnigaste partner
 • Ledande i innovation och effektivitet
 • Ledande inom hållbart skogsbruk
 • Förstahandsvalet för medarbetare och entreprenörer

Hållbart företagande

Sveaskog är en stor aktör och har därmed ett stort ansvar för att på ett positivt sätt bidra till ekonomisk, miljömässig och social utveckling och minimera negativ påverkan på samhälle och miljö. Därför genomsyrar hållbarhet allt vi gör och vi strävar efter att vara ett föredöme i vår bransch. 

Vår bolagsordning

I vår bolagsordning anges att Sveaskog ska bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Företaget ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk, utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka företagets avkastning. Försäljning av mark på marknadsmässiga villkor ska möjliggöra omarronderingar, det vill säga ändring av fastighetsindelningen i större sammanhängande områden, och tillköp för enskilt skogsbruk, särskilt i glesbygd. Tillköp innebär att en fastighetsägare köper ytterligare mark i närheten av den mark hen redan äger. Försäljning av mark ska ske till dess att tio procent av den areal Sveaskog hade 2002, vid företagets bildande, är avyttrad.

Företagsfakta

 • Styrelseordförande: Eva Färnstrand
 • Vd: Hannele Arvonen
 • Ägare: Svenska staten genom Regeringskansliet
 • Organisationsnummer Sveaskog AB (publ): 556558-0031
 • Omsättning: 6 971 MSEK 2018 (2017: 6 206)
 • Operativt rörelseresultat: 1 422 MSEK 2018 (2017: 1 248)
 • Årets resultat efter skatt: 3 168 MSEK 2018 (2017: 1 384)
 • Medelantal anställda: 840
 • Dotterbolag: Sveaskog Baltfor SIA
 • Intressebolag: Setra Group AB
 • Skogsinnehav: Cirka 3,95 miljoner hektar varav 3,07 miljoner hektar produktiv skogsmark
 • Försäljning av skogsråvara (volym): 10 995 km3fub