Uppförandekod

Uppförandekod

Uppförandekoden tydliggör hur Sveaskog ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Koden gäller för medarbetares individuella ansvar och för vårt ansvar gentemot medarbetare och det omgivande samhället.

Alla medarbetare i Sveaskog har ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden. För att säkerställa att koden efterlevs finns en visselblåsarfunktion, där överträdelser kan anmälas. Koden gäller i tillämpliga delar även kunder, leverantörer och entreprenörer. Sveaskogs chefer ska se till att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten. Koden ska alltid gås igenom vid nyanställningar, medarbetarsamtal, upphandlingar, verksamhetsuppföljningar etc. Vid tecknande av affärs- och samarbetsavtal biläggs uppförandekoden avtalet. 

Visslarfunktion

Synpunkter på Sveaskog