Uppförandekod

Uppförandekod

Uppförandekoden tydliggör hur Sveaskog ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Koden gäller för medarbetares individuella ansvar och för vårt ansvar gentemot medarbetare och det omgivande samhället.

Alla medarbetare i Sveaskog har ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden. Den gäller i tillämpliga delar även kunder, leverantörer och entreprenörer. Sveaskogs chefer ska se till att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten. Koden ska alltid gås igenom vid nyanställningar, medarbetarsamtal, upphandlingar, verksamhetsuppföljningar etc. Vid tecknande av affärs- och samarbetsavtal biläggs uppförandekoden avtalet. 

För att säkerställa att koden efterlevs finns en visslarfunktion där det går att anmäla överträdelser. 

Visslarfunktion

Synpunkter på Sveaskog