Naturvärdesträd

Fastighetsaffären

Ett bättre nyttjande av skogsmarken.

Sveaskog äger 4 miljoner hektar mark och vatten. Det är stora tillgångar med potential till ökade intäkter för Sveaskog och ett brett nyttjande av skogsmarken. Vi upplåter skogsmark och vatten för jakt, fiske och naturturism, vilket är ett sätt att öka värdet på skogskapitalet. Vi samarbetar med en mängd turismentreprenörer. Dessutom finns tusentals jaktarrenden och fiskerättsupplåtelser.

Vindkraft

Vindkraften växer i betydelse och Sveaskog upplåter mark till projektörer och energiföretag för etablering av vindkraftverk.

Fastighetsaffärer

Sveaskog arbetar aktivt med köp, byten och försäljning av skogsmark, och vi strävar efter att effektivisera strukturen på skogsinnehavet, att förbättra åldersstrukturen och arronderingen samt komma närmare kunderna.

Merparten av Sveaskogs affärer sker inom ”markförsäljningsprogrammet”, ett uppdrag Sveaskog har fått från riksdagen, som syftar till att stärka det enskilda skogsbruket. Försäljning av mark ska ske till dess att tio procent av den areal bolaget hade 2002, vid bolagets bildande, är avyttrad. Uppdraget avseende försäljning av mark beräknas pågå fram till 2019.