)
Naturvårdande skötsel med stöd från Skogens miljövärden

Naturvårdande skötsel med stöd från Skogens miljövärden

Sveaskog utför naturvårdande åtgärder i naturvårdsskogar utanför ekoparker med stöd ifrån Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden).

Åtgärder med beviljat stöd

 

Skötsel och återskapning av ädellövskog längs Emån

Ärendenummer: 2016-3635

Naturvårdsmål: Återskapa ädellövskog och gynna hotade arter knutna till ädellöv och hamlade träd

Åtgärd: Åtgärderna utfördes i en ädellövsskog med inslag av hamlade lindar från tidigare betesmark. Friställning av ädellöv och kapning av de hamlade lindarna för att dessa inte skulle blåsa sönder i samband med friställning.

Åtgärdsareal: 7,3 ha

Plats: Högsby kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hammarsebo

Åtgärd utförd: höst 2016


Området före åtgärd.


Lövskogsrestaurering längs Alsterån

Ärendenummer: 2016-6404

Mål: Återskapa lövrik skog

Åtgärd: Avverkning av gran för att återskapa lövskog längs Alsterån. Vi öppnar samtidigt upp utsikten mot en stenbro över Alsterån efter kommunikation med Trafikverket som ska restaurera bron.

Åtgärdsareal: 4,2 ha

Plats: Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: höst 2016


Naturvårdsbränning utanför Lindshammar

Ärendenummer: 2016-3345

Mål: Främja brandgynnade arter och skapa en brandpräglad lövrik barrnaturskog. Brand är en historiskt viktig störning i skogslandskapet, men skogsbränder är sällsynta idag på grund av vår effektiva brandbekämpning. Därför är naturvårdsbränning ett viktigt verktyg för att gynna brandgynnade och brandberoende arter (t ex brandnäva, brandskiktdyna, grov tallkapuschongbagge och spillkråka).

Åtgärd: Naturvårdsbränning för att skapa förutsättningar för lövuppslag, träd med brandljud och livsmiljöer för brandgynnade arter

Åtgärdsareal: 35 ha, varav utanför reservat 15,7 ha

Plats: Vetlanda kommun, Jönköpings län. Ekologiskt landskap: Mörrumsån

Åtgärd utförd: Juni 2016


Området efter åtgärd.


Återskapande av våtmark i Kosta

Ärendenummer: 2016-4410

Naturvårdsmål: Återskapa våtmark och lövsumpskog

Åtgärd: Proppning av dike/rätat vattendrag för att återskapa lövrik sumpskog och våtmark

Åtgärdsareal: 1,8 ha

Plats: Nybro kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: ej utförd, dock senast 2017-08-31

 

För mer information:

Helena Dehlin

Helena Dehlin

Verksamhetsutvecklare naturvård

Tel: 010-544 99 81 010-544 99 81 , 070-359 55 20 070-359 55 20

Skicka e-post till Helena

Sara Östh

Sara Östh

Miljö- och naturvårdsspecialist