Om våra skogar

Om våra skogar

Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken.

Den totala svenska landarealen uppgår till cirka 41 miljoner hektar. Av denna areal utgörs 22,9 miljoner hektar av produktiv skogsmark. Sveaskog äger 4,0 miljoner hektar mark, varav 3,1 miljoner hektar är produktiv skogsmark, vilket innebär att Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken. Därmed är vi Sveriges största skogsägare. Vårt skogsinnehav är fördelat över hela Sverige, men huvuddelen finns i norra delen av landet.

Skogens värde

Sveaskogs mål är att öka avkastningen på skogskapitalet. Värdeförändringen påverkas av skogens tillväxt, avverkning samt försäljning och förvärv av skogsfastigheter. Det bokförda värdet på skogen är cirka 34 miljarder kronor.

Skogens ålder

Åldersfördelningen i de svenska skogarna är ojämn. Den största delen av skogen är 0-50 år samt äldre än 100 år. De skötselmetoder som tillämpades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skapade glesa och lågproduktiva skogar. 1950 startade restaureringen som lett till stora arealer skog med hög tillväxt som ännu inte är avverkningsmogna. Sveaskog har undantagit 20 procent av den produktiva skogsmarken (nedanför fjällskogsregionen) för naturvård.

Åldersklassfördelning av skogsmark i hela Sverige, Sveaskog samt alla ägare, % 

Mest barrträd i skogen

Sveaskogs skogsmark består till drygt 90 procent av barrskog. År 2012 bestod skogen till 63 procent av tall och 29 procent gran medan lövträden stod för 8 procent.

Ett ökande virkesförråd

Virkesförrådet ökar i volym varje år. Den årliga virkesskörden är omkring 70 procent av tillväxten på brukad areal.

Areal per län

Så här fördelar sig Sveaskogs produktiva skogsmark per län:

Län 

Tusen hektar
Blekinge  4,0
Dalarna 193,7
Gotland 0
Gävleborg 166,0
Halland  3,8
Jämtland  97,9
Jönköping  48,3
Kalmar  80,1
Kronoberg 58,9
Norrbotten 1 389,6
Skåne  13,5
Stockholm  6,4
Södermanland  10,6
Uppsala  6,3
Värmland 5,5
Västerbotten  708,1
Västernorrland  17,1
Västmanland 73,7
 Västra Götaland 54,3  54,3
Örebro 165,5
Östergötland 40,7
* Aktuella siffror den 31 december 2011