Om våra skogar

Om våra skogar

Sveaskog äger 14 procent av Sveriges skogar.

Den totala svenska landarealen uppgår till cirka 41 miljoner hektar. Av denna areal utgörs 22,9 miljoner hektar av produktiv skogsmark. Sveaskog äger 3,95 miljoner hektar mark, varav 3,07 miljoner hektar är produktiv skogsmark, vilket innebär att Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken. Därmed är vi Sveriges största skogsägare. Vårt skogsinnehav är fördelat över hela Sverige, men huvuddelen finns i den norra delen av landet.

Skogens värde

Sveaskogs mål är att öka avkastningen på skogskapitalet. Värdeförändringen påverkas av skogens tillväxt, avverkning samt försäljning och förvärv av skogsfastigheter. Det bokförda värdet på skogen är cirka 36 miljarder kronor.

Skogens ålder

Sverige har aldrig haft så mycket skog som idag och skogen har aldrig vuxit så snabbt som den gör nu. Men åldersfördelningen i Sveaskogs skogar är emellertid ojämn. Den största delen av skogen är 0-50 år samt äldre än 100 år. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ledde skötselmetoderna till att skogarna blev glesa och lågproduktiva. Efter 1950 startade en restaurering av skogarna som lett till stora arealer med hög tillväxt och dessa skogar är avverkningsmogna om tio till trettio år. Det finns därför potential för Sveaskog att om tio till trettio år öka avverkningarna. Sveaskog avsätter 20 procent av den produktiva skogsmarken (nedanför fjällskogsregionen) till naturvård.

Åldersklassfördelning av skogsmark i hela Sverige, Sveaskog samt alla ägare, % 

Mest barrträd i skogen

Sveaskogs skogsmark består till drygt 90 procent av barrskog. År 2017 bestod skogen till 64 procent av tall och 27 procent gran medan lövträden stod för 9 procent.

Contortatall är ett trädslag som förekommer i liten omfattning på Sveaskogs mark. Sveaskog hade 3,1 miljoner hektar skogsmark vid årsskiftet 2017/18, och andelen contorta av den arealen var då knappt tre procent.

Ett ökande virkesförråd

Virkesförrådet ökar i volym varje år. Den årliga virkesskörden är omkring 70 procent av tillväxten på brukad areal. Tillväxten i skogen är alltså större än mängden avverkad skog.

Areal per län

Så här fördelar sig Sveaskogs produktiva skogsmark per län:

Län 

Tusen hektar
Blekinge  4,0
Dalarna 189,0
Gotland 0
Gävleborg 166,0
Halland  4,4
Jämtland  75
Jönköping  48,3
Kalmar  83,2
Kronoberg 59,5
Norrbotten 1 347,8
Skåne  13,5
Stockholm  5,8
Södermanland  11,7
Uppsala  6,9
Värmland 5,6
Västerbotten  703,2
Västernorrland  15,5
Västmanland 74,3
 Västra Götaland 54,3  54,9
Örebro 166,1
Östergötland 41,6
* Aktuella siffror maj 2018