Avverkning på Laxtjärnberget

Avverkning på Laxtjärnberget

2018-10-29

Vår skog ger växtkraft för generationer

Skogen vi brukar bidrar till vår samhällsservice som skola, vård och omsorg både lokalt och nationellt. Skogsbruket skapar också jobb i inlandets små orter. Sveaskog tillförde i år en miljard till statskassan. 

Information om avverkning på Laxtjärnberget

På området vid Laxtjärnberget har en noggrann naturvärdesbedömning gjorts. Den visar att skogen kan användas till skogsbruk. Vi har dock vid bedömningen identifierat spridda mindre områden med höga naturvärden. Dessa viktiga områden lämnas kvar vid en avverkning, vilket innebär att de avsätts till naturvård som generell hänsyn. Den generella hänsynen i detta fall uppgår till en stor andel av det planerade området.

Generell hänsyn kan exempelvis vara skogsgrupper som innehåller död ved, gamla grova träd eller kantzoner vid vattendrag. Hänsyn avsätts även inom områden som idag inte har naturvärden, med syfte att skapa miljöer för utveckling av naturvärden. På så vis kan ett hållbart skogsbruk och värdefulla strukturer, substrat och miljöer finnas tillsammans i brukad skog även i framtiden.

Sett i ett större sammanhang har Laxtjärnberget, precis som våra andra marker, en viktig roll när det gäller att bidra till allas vår gemensamma välfärd i samhället.

Avverkning enligt svensk FSC®- och PEFC-standard

Föryngringsavverkning genomför vi i äldre skogsbestånd som börjar tappa växtkraft och inte längre förräntar sig tillräckligt mycket. Varje avverkning ska uppfylla Skogsvårdslagens krav, Sveaskogs miljömål och ska utföras enligt svensk FSC®- och PEFC-standard. Det finns till exempel noggranna regler för hur många naturvärdesträd och högstubbar som ska lämnas per hektar. 

Läs gärna mer om Sveaskogs uppdrag att bedriva ett hållbart skogsbruk

För mer information

Jenny Stenberg

Jenny Stenberg

Resultatområdeschef Norrbotten