Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Skogens tillväxt

Skogens tillväxt

I skogsskötseln har Sveaskog som mål att öka skogens tillväxt.

Vi räknar med att kunna öka tillväxten i de egna skogarna med cirka 20 procent fram till år 2030. Det kan vi göra inom ramen för gällande miljökrav och skogsvårdslag, bland annat genom användning av förädlade plantor, förbättrad plantering och sådd, underhåll av befintliga skogsdiken och förbättrad näringsbalans i marken med gödsling.

Fördelarna med att öka tillväxten i skogen är flera. Vi kan använda förnyelsebar skogsråvara istället för andra material, såsom betong och stål i byggande eller plast i förpackningar. Vi kan också ersätta fossila bränslen i produktionen av el, värme och drivmedel. Sist men inte minst så binder växande skog koldioxid, - en växthusgas som har negativ klimatpåverkan och orsakar global uppvärmning.

Gödsling

En viktig åtgärd för att öka skogens tillväxt är att tillföra mer näring till skogen i form av kväve.

Sveaskog gödslar idag en begränsad del av våra produktiva skogar och ökar därför successivt arealen. Gödslingen sker med GPS-teknik för hög precision, och endast på marker där det är lämpligt ur ekologisk och ekonomisk synvinkel. I arbetet följer vi Skogsstyrelsens allmänna råd, svensk FSC®-standard samt de krav som ställs från bland andra rennäring, kommuner och länsstyrelser.

Sveaskog sprider även aska från biobränsle för att öka tillväxten. I askan som blir kvar när skogsbränsle har förbränts finns den näring som ursprungligen fanns i bränslet, med undantag av kväve. Askan har dessutom ett högt pH-värde, vilket motverkar försurning. Ett viktigt led i Sveaskogs biobränsleaffärer är därför att återföra askan till skogen, vilket sker enligt Skogsstyrelsens rekommendation, och vi har avtal med flera värmeverk om att ta emot aska efter eldning av biobränsle. 

Dikesunderhåll

Ett sätt att höja tillväxten i skogen är att underhålla de diken som finns på många håll i skogsmarken och som idag håller på att förfalla. Vi har inlett en inventering av diken på våra marker och startat ett projekt för underhåll av dem. I detta arbete studerar vi även effekter för miljön och vi balanserar behovet av ökad tillväxt mot behovet av att återskapa våtmarker och bäckar för den biologiska mångfalden.

Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344