Renskötsel och samråd

Renskötsel och samråd

Sveaskogs skogsbruk och samernas renskötsel samsas på samma marker. Denna samexistens måste fungera med en ömsesidig respekt för varandras verksamhet, där bådas intressen ska tillgodoses på så sätt att båda näringarna kan vara bärkraftiga på kort och lång sikt. 

Huvuddelen av Sveaskogs marker finns inom renskötselområdet. Renskötselområdet ligger inom Norrbottens-, Västerbottens- Jämtlands län och norra delen av Västernorrlands län samt nordvästra Dalarna. Inom det här området bedrivs renskötsel av medlemmar i olika samebyar.  

Med en ömsesidig respekt för varandras verksamhet och god dialog kan skogsbruk och renskötsel verka på samma marker. 

Samplanering och samverkan

Syftet med samråd handlar i grunden inte om ägande- och brukanderätten i sig, eftersom de är bestämda enligt lag. Samplaneringsprocessen är viktigt för att komma fram till hur vi tillsammans ska anpassa våra åtgärder kring skogsbruk och renskötsel för att undvika negativa effekter på den andres verksamhet.    

Sveaskogs skogsmark är certifierad enligt två olika certifieringsstandarder. Det innebär att det ställs högre krav på vår samplanering med samebyarna än vad själva skogsvårdslagen definierar. Det innebär bland annat att vi årligen själva initierar samplanering med representanter för samebyar om våra planerade aktiviteter. För koncessionssamebyar med tidsbegränsat tillstånd från Länsstyrelsen, erbjuds samverkansmöten, dessa kan initieras av både oss och av koncessionssamebyn.  

Sveaskog bjuder in till cirka 160 möten med olika samebyar per år och tar hänsyn till rennäringens synpunkter.   

För att underlätta samplanering och dialog med samebyarna jobbar vi med skötselplaner för varje sameby. En skötselplan illustrerar hur skogarna avses skötas under en längre period och ger alla en möjlighet att bedöma hur de skogliga åtgärderna påverkar. 

Ett möte för samplanering eller dialog sker antingen på Sveaskogs lokalkontor eller ute i fält.  

De skogsbruksåtgärder som omfattar samråd är: 

 • Föryngringsavverkning 
 • Markberedningsform 
 • Trädslag för återbeskogning 
 • Nybyggnation av skogsbilvägar 
 • Gödsling 

Några exempel på hänsyn som är vanliga vid skogsbruksåtgärder: 

 • Anpassa var avverkning sker 
 • Säkerställa att hänglavsrika grupper bevaras 
 • Skonsam markberedning vid marklaver 
 • Tidig röjning i våra ungskogar 
 • Undvika gödsling av lavrika marker 
 • Anpassning av vägsträckning av nya vägar 

 

Hur påverkar skogsbruk renskötseln?

Skogsbruket påverkar renskötseln på olika sätt. Vissa skogsbruksåtgärder är positiva för renbetet medan andra kan ge en ogynnsam påverkan på kort sikt.

Gallring är en skogsbruksåtgärd som gör skogen öppnare och underlättar rörelse för både renar och renskötare. Marklav, som är en viktig betestillgång, trivs bäst i skogar med mycket ljusinsläpp. När vi röjer och gallrar glesar vi ut våra skogar och ger bättre förutsättningar för marklavstillväxt och framkomlighet.  

Föryngringsavverkning är den mest genomgripande skogsbruksåtgärden. Den innebär att träden försvinner och att förhållandena på platsen förändras under en tid. En snabb återbeskogning är därför bra både för renskötsel och skogsbruk.   

Markbehandlingen måste göras så skonsam som möjligt, för att minimera påverkan av marklaven. För detta har samebyarna och skogsbruket tagit fram en gemensam rutin. Markbehandling är dock en nödvändig åtgärd för att ge plantorna en hög överlevnad. Att markbereda med omsorg innebär dels att fasen utan träd på området kortas, dels att tillgången och återväxten av marklav premieras. På ett område där träden har tagits bort är det också stor risk att laven torkar ut eftersom ljusinstrålningen blir stor och luftfuktigheten låg, vilket också är en anledning till att återbeskogningen är viktig.  

I samverkan med samebyarna identifieras angelägna platser för renskötseln, så att vi kan ta hänsyn till dessa i samband med olika skogsbruksåtgärder.  

 

Samebyar

 • Det finns 51 samebyar i Sverige, från Könkämä längst uppe i Norrbotten till Idre sameby i Dalarna. Sveaskog äger skog och bedriver skogsbruk inom nästan alla samebyar i Sverige.
 • Samebyn är en geografisk, ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i rennäringslagen.
 • Samebyn består av flera renägare och flera renskötselföretag. En sameby omfattar normalt en sommarbetesmark i eller nära fjällen och en vinterbetesmark nere i skogslandet, i många fall ända ner till kusten.
 • Renarna har en naturlig årscykel, där de rör sig mellan sommar- och vinterbete. De förflyttas mellan dessa områden, antingen genom att de drivs av renskötarna eller med långtradartransport.

Koncessionssamebyar

 • Det finns åtta koncessionssamebyar i Sverige, alla nedanför lappmarksgränsen i Norrbottens län.
 • Koncessionssamebyar består inte enbart av ursprungsbefolkning. Som fastighetsägare, oavsett ursprung, inom koncessionssamebyns område har du rätt att ha ett litet antal renar.
 • Koncessionssamebyarna ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få bedriva renskötsel inom koncessionsområdena. Inom koncessionssamebyarna ansvarar en samisk renägare för den renskötsel som bedrivs.
 • Länsstyrelsen ger tillstånd till koncessionsrenskötsel för perioder upp till 10 år. När en ansökan om koncessionsrenskötsel kommer in till Länsstyrelsen remitteras förfrågan till berörda markägare. Länsstyrelsen beslutar.

Lagar och regleringar

 • Renskötseln regleras av rennäringslagen.
 • Skogsvårdslagen reglerar skogsägarens skyldigheter gentemot renskötseln.
 • Länsstyrelsen reglerar hur många renar som samebyarna får hålla.
 • Inom åretruntmarkerna är skogsägare skyldiga att samråda med samebyarna om skogsbruksåtgärder.
 • Alla samer har rätt att bedriva renskötsel men ett villkor för utövande är medlemskap i en sameby.