Ett modernt skogsbruk visar hänsyn

Ett modernt skogsbruk visar hänsyn

Från och med i år lämnar Sveaskog minst tio träd på varje hektar utöver annan hänsyn som kantzoner och hänsynskrävande biotoper. Redan nu har närmare 300 hyggen utformats enligt den nya principen.

Nyheter | 2013-07-22

– Upplevelsen av hygget förändras totalt när det finns träd över stora delar av avverkningsytan. Det här innebär att vi får en lägstanivå som ser betydligt bättre ut än tidigare, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

Tioträdsregeln har även andra gynnsamma effekter, både när det gäller naturvärden och ur rekreationssynpunkt.

– När skogen växer upp igen kommer de äldre träden att göra mycket för upplevelsen hos bärplockare och andra som vistas i skogen. Dessutom betyder det mycket för fågellivet, säger Stefan Bleckert.

Avgörande för upplevelsen

Första steget mot tioträdsregeln togs i höstas då några av Sveaskogs naturvårdsspecialister gjorde en tredagarsexkursion för att titta på egna avverkningar, både nya och där man lämnat träd kvar för tio till tjugo år sedan.

– Vi märkte att vi fick ett helt annat intryck när vi kom upp i tioträdsnivån. Det är en sak att arbeta med ekoparker, men eftersom merparten av Sveaskogs skogar utgörs av produktionsskogar är det de som är avgörande för hur människor upplever skogen och hur arter trivs. Därför kändes det här som ett viktigt steg att ta, säger Stefan Bleckert.

Arbetslagen står för designen

All berörd personal har gått en utbildning på området, som kommer att följas upp så fort man kommit igång med arbetet. Bland annat har maskinlagen blivit utbildade i hur man ska prioritera vilka träd som ska vara kvar – i första hand äldre tallar och lövträd. På vissa ställen kommer träden att stå i grupper, på andra ställen står de mer spridda. Men oftast handlar det om en blandning.

– Designen kommer arbetslagen själva att svara för, utifrån vissa grundregler. Om man har en fin gammal tall kanske man gör en grupp runt den för att förhindra att den blåser ner och i norr kanske man väljer att göra grupper runt renlavsträd.

Ny prioritering av naturvård

20 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark används redan idag till naturvårdsareal.

– Vi kommer att arbeta med prioritering av vår generella hänsyn så att tio-regeln får plats inom ramen för detta, säger Stefan Bleckert.

För mer information

Fakta om Sveaskogs bestånd

  • Sveaskog har 4,1 miljoner hektar mark, varav 3,1 miljoner hektar är produktiv skogsmark.
  • 85 procent, motsvarande 2 640 000 hektar utgörs av produktionsskogar. Sveaskog använder 20 procent av den produktiva skogsmarken nedan fjällen till naturvårdsareal, vilket motsvarar cirka 600 000 hektar skog.
  • Den nya tioträdsregeln innebär att Sveaskog, på de avverkade arealerna, kommer att spara cirka 100 000 träd per kvadratmil.