Ett steg närmare ett Nationellt skogsprogram

Ett steg närmare ett Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen har nu lämnat in sin förstudie till regeringen om hur ett nationellt skogsprogram skulle kunna se ut. Myndigheten menar att fokus måste skifta från ett ”hållbart skogsbruk till skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.” Skogen får därmed en bredare roll att spela som inkluderar klimatutmaningen.

Nyheter | 2013-10-16

- Skogsstyrelsen har tagit fram ett balanserat förslag där de pedagogiskt lyfter fram vad de bedömer vara framgångsfaktorer. De vill ha en politisk styrning och det för att arbetsgruppen i det nationella skogsprogrammet ska tillåtas vara policyskapande, det vill säga ha mandat att påverka skogspolitiken. Det är bra, det ger handlingskraft och tyngd åt arbetet, säger Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog.

Andra delar som förstudien tar fasta på är ”sektorsintegrering” - det vill säga att intressenter som står utanför den direkta skogssektorn ska få vara med och forma skogspolitiken, till exempel drivmedelstillverkare eller fordonstillverkare.

- Det blir också ett sätt att vitalisera diskussionen om skogen som resurs; vi behöver nya ögon som hjälper oss att utveckla råvaran och se möjligheterna, det är ett faktum, säger Herman Sundqvist.

De viktigaste delarna i Skogsstyrelsens förstudie:

  • Skogsstyrelsen förordar att en process kring ett nationellt skogsprogram startas upp.
  • Skogsstyrelsen bedömer att ett svenskt nationellt skogsprogram kan ge mervärden i förhållande till hur Svensk skogspolitik traditionellt utvecklats och implementerats.
  • Tillhandahålla forum och former som ger möjlighet till att skapa en samlad långsiktig strategisk inriktning på skogens nyttjande.
  • Ökad samsyn om skogens roll i samhället.
  • Ökad tydlighet och förankring med sektorn, och därmed kraft i skogs- och miljöpolitikens genomförande.
  • Bättre sektorsintegrering mellan olika sektorer som påverkar och påverkas av skogsbruket.
  • Ökad tydlighet och transparens i den nationella implementeringen av internationella avtal och konventioner. Ökad förankring och bättre process kring att ta fram svenska ställningstaganden i internationella förhandlingar.
  • Programmet tillåts vara verkligt policyskapande, d.v.s. att det utöver att utveckla policy inom ramen för befintlig politik även tillåts vara politikutvecklande, genom att kunna lägga förslag till regeringen.
  • Skogsprogrammet koordineras med andra befintliga processer som t.ex. miljömålsarbetet.
  • Skogsstyrelsen anser att ett nationellt skogsprogram bör organiseras med huvudmannaskap på Regeringskansliet och med politisk ledning.

 

För mer information kontakta