Remissyttrande: Handledning för naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker

Sveaskogs generella synpunkter

Styrkor

  • Sveaskog anser att det är mycket bra att Skogsstyrelsen lyfter fram detta viktiga ämne och att inledningen så tydligt tar ställning till behovet av Naturvårdande skötsel i den svenska skogen.
  • Sveaskog anser att förklaringen till varför Naturvårdande skötsel är viktigt beskrivs på ett pedagogsikt och relevant sätt.
  • Sveaskog anser även att den avslutande beskrivningen om 8-stegsmodellen är en bra och praktisk principbild av hur man kan tänka när man arbetar med urval och målbilder för bestånd med naturvårdande skötsel.

Svagheter och förbättringsområden

  • Sveaskog anser att det behövs vissa kompletteringar kring skogsbruk och naturvård av idag för att handledningen skall beskriva hyggeslandskapet och nulägesbilden av skogslandskapet på ett relevant sätt.
  • Sveaskog anser även att definitionerna av de begrepp som används borde ses över för att mer stämma överens med de begrepp som redan används inom detta område idag.
  • Sveaskog anser även att det är av största vikt att synen på nyckelbiotoper som omöjliga att nyskapa, förändras i handledningen.
  • En annan fråga man kan ställa sig är om detta är en handledning till naturvårdande skötsel? eller om det mer är ett internt ramdokument för Skogsstyrelsens inställning eller för arbetet med att lyfta dessa frågor hos egen personal. Det kanske mer är den avslutande 8-stegsmodellen tillsammans med valda delar av inledningen som utgör grunden för en handledning av mer officiell karaktär.