Husbyggandet ökar i flera länder

Husbyggandet ökar i flera länder

Hur ser framtiden ut för våra svenska sågverk? Kan vi känna oss något mer optimistiska inför hösten eller kommer det att vara fortsatt trögt? Anders Dahlqvist ger tre spaningar som kan ge oss hopp.

Nyheter | 2013-09-30

Europa: Återhämtning är på gång

Av svenska sågade trävaror förbrukas cirka 70 procent i Europa, inklusive Sverige. En mycket stor andel av förbrukningen är beroende av hur byggandet utvecklas. Ända sedan våren 2008 har trenden varit nedåtgående och den generella bilden i de flesta länder har varit dyster med minskad tillväxt och avlösande ekonomiska kriser.

Nybyggnationen ökar i Storbritannien

Det finns dock tecken på att det i vissa delar av Europa är en återhämtning på gång. Ett sådant exempel är Storbritannien. Här ökar nybyggnationen kraftigt men från en låg nivå. En orsak är ett omfattande stödprogram för bostadsbyggandet. Storbritannien är den enskilt viktigaste exportmarknaden för svenska trävaror med en andel om cirka 17 procent. Ett bekymmer finns dock kvar som består i en stark svensk krona i förhållande till det brittiska pundet.

Tyskland: stark ekonomi och höga priser

Tysklands ekonomi har varit stark under hela skuldkrisen vilket också gjort avtryck i höga priser för sågade trävaror och sågtimmer. Tidigare har sågtimmerpriset höjts i snabbare takt än trävarorna men för närvarande har höjningen varit större för de senare. Samtidigt har produktionen av trävaror legat på en relativt låg nivå. Av den svenska exporten går drygt fem procent till Tyskland. Här verkar det finnas en potential men återigen är växelkursen ett problem.

Kina: Potential för Sverige

Kina är än så länge en liten marknad för svenska trävaror men den totala kinesiska importen är den största i världen. Importvolymen ligger nu i en takt på cirka 1,4 millioner kubikmeter i månaden. De största exportörerna till landet är Kanada och Ryssland men det finns säkert en potential för Sverige. Den svenska exportvolymen ökar nu snabbt men från en låg nivå. Volymen ligger för närvarande runt 30 – 40 000 kubikmeter i månaden.

Japan: Husbyggandet ökar

Till skillnad från Kina har den japanska tillväxten i ekonomin varit mycket låg eller till och med obefintlig. Detta har satt sina spår i husbyggandet med låga nivåer på nybyggnationen. En ändrad ekonomisk politik ska nu få fart på den japanska konsumtionen. Husbyggandet ökar och även förbrukningen av sågade trävaror. Här borde det finnas en möjlighet för svenska sågverk. Den svenska exporten ökar svagt och ligger för närvarande på cirka 70 000 kubikmeter.

För mer information: