”Mera tall” bryter trenden

”Mera tall” bryter trenden

”Mera tall” är ett projekt som ska öka andelen tall och skapa en samarbetsmodell mellan markägare och jägare.

Nyheter | 2013-01-24

Nyplantering av tall har varit på tillbakagång de senaste 25 åren. Kraftiga betesskador från älg och rådjur har gjort att markägare istället valt att satsa på gran. Utvecklingen leder till minskad mångfald och artrikedom. 2011 startade Skogsstyrelsen och delar av den svenska skogsnäringen projektet ”Mera tall” som ska pågå fram till 2015. Syftet är att öka andelen tall i skogarna och att skapa en samarbetsmodell mellan skogsägare och jägare.

– Vi har arbetat med faktainsamling och genomfört enkätundersökningar bland markägare och jägare för att ta reda på mer om tallens situation och om viltförvaltningen. Vi har även inventerat betesskador på tall, gran och sex olika lövträd, och storleken på älgstammen. Vi vill kunna följa betesskadorna och älgstammens storlek år från år. Resultaten kan påverka älgstammens framtida storlek, eftersom de är ett underlag till älgförvaltningsgruppen som styr fördelning av jakt, säger Kjell Gustavsson, skogsskötselchef i Sveaskogs marknadsområde Syd, som täcker Götaland söder om Göta kanal.

Inventeringar visar tydliga resultat

Förekomsten av betesskador på tall är 10-20 procent, medan endast enstaka procent av granarna har skador. Även asp, rönn, sälg och ek är hårt betad vilket påverkar den biologiska mångfalden. Samtidigt är det så att öppna tallskogar ger mer bra foder på marken i form av blåbärsris och ljung. Detta, i sin tur, ger mindre skador på skogen. Att bryta trenden och öka tallandelen förbättrar alltså balansen mellan fodertillgång och antalet älgar.

– Vi har även sett betesskador på tallen under försommaren och under sommaren, inte bara vintertid. Detta är mer allvarliga skador eftersom det är då träden växer och ett tydligt tecken på att det saknas foder även under sommaren, säger Kjell Gustavsson.

”Många jägare känner inte till skogsbrukets behov”

I februari startar projektet en utbildningskampanj där markägare och jägare kommer att träffas vid sex tillfällen för att kunna ta del av resultaten och lära känna varandras förutsättningar.

– Många jägare kan älgarnas förhållande men känner inte till skogsbrukets behov. Och tvärtom, vid utbildningen kan markägare ta del av kunskaper om klövviltstammen. Vi kommer bland annat att besöka små hägn som vi satt upp som skydd. Det tror vi kan bli illustrativa platser på fältdagen för att kunna visa hur stort betestrycket är, säger Kjell Gustavsson.

Totalt omfattar projektet ”Mera tall”-projektet ett 65 000 hektar stort område. Cirka 500 markägare och ett antal arrendejägare kommer att bjudas in.

För mer information: