Nattöppet i Frövi

Nattöppet i Frövi

Närmare 25 biobränslebilar och omkring 100 bilar med massaved och flis. 
Så mycket klarar mätstationen utanför Örebro av varje dygn. 
Vi gjorde ett nattligt besök på ett av naven i Skogssverige.

Nyheter | 2013-07-30

Det är en gråmulen förmiddag vid mätstationen Frövi, en av omkring 320 mätstationer i Sverige. Just idag är inflödet av bilar som kommer lastade med skogsråvaror tämligen lågt. Andra tider kan det vara fullt med fordon som väntar på inmätning.

Generösa öppettider

Mätstationen öppnar måndag morgon klockan 6.00 och har sedan öppet dygnet runt fram till fredag klockan 18.00. Här mäts omkring 100 bilar med massaved och flis, och 20-25 biobränslebilar varje dygn. Under vintern är verksamheten till viss del väderberoende.

– Är det fint väder kommer fler bilar med massaved och är det kallare ökar efterfrågan på bränsle, säger Jan Eriksson som arbetar som mätare.

Tre mätstationer i Sverige

Det finns tre virkesmätningsföreningar i Sverige: VMF NordVMF Qbera och VMF Syd. Föreningarna bemannar mätstationer vid alla större massabruk och sågverk i landet. Mätstationen Frövi, tre mil norr om Örebro, betjänar BillerudKorsnäs inmätning av massaved och biobränsle för anläggningens produktion av förpacknings- och vätskekartong. Biobränslet ger också fjärrvärme till orter i Frövis närområde.

Från när och fjärran

Skogsråvaran kommer från någon av de tusentals leverantörerna, varav en stor del är enskilda skogsägare, både i närområdet och på avstånd upp mot 30 mil. Råvara kommer även med tåg till bruket, men då är den redan inmätt sedan tidigare.

Volymen bas för betalning

Mätningen av en massavedsbil i form av lastade gran-, tall- och björktravar tar omkring tio minuter.

– Först säkerställer vi vilken skogsägare som lasten tillhör och att den verkligen ska till Frövi. Det gör vi via en transportorder och märkning (vältlappar) på virket. Sedan vägs partiet in och volymen på ekipaget mäts. Det är volymen som ligger till grund för betalningen, säger Stefan Backman, områdeschef vid VMF Qbera.

 

Säljare och köpare kan se uppgifterna

Sedan tre år tillbaka arbetar VMF Qbera i ett onlinekopplat datasystem (SDC-Doris) där alla mätuppgifter matas in så att säljare och köpare snabbt kan se vad som mätts in. I systemet finns också en inbyggd funktion som slumpmässigt väljer ut partier som ska kontrollmätas.

– Vid ett stickprov mäter vi varje enskild stock i en trave och får från det fram ett facit som kan jämföras med den ordinarie mätningen. Här i Frövi gör vi omkring cirka 300 stickprov varje år, fortsätter han.

Noggrann kontroll

Bilar med flis från sågverk vägs in och besiktas. Om de inte väljs ut för kontrollmätning, åker bilen vidare och tippar sin last.

– Blir bilen utvald för kontrollmätning tar vi torrhalts- och sållprover från minst tre olika punkter på ekipaget som läggs i en hink. Ur hinken tar vi sedan ett prov på 1,5 liter som placeras i en torkugn i 24 timmar för att få fram ett torrhaltsvärde. Resten av flisprovet får passera en sållningsutrustning för fastställande av vilken fraktionsfördelning den inkommande flisleveransen har. Fraktionernas fördelning, jämte torrhalten, ligger därefter till grund för betalningen.

Biobränsle blir megawatt

En tredje typ av råvara som mäts in är bränsleprodukter som grot, stubbar och ris. Här används vägning, volymmätningar och borrprover som grund. Till det tas torrhaltsvärdet för att fastställa värdet på partiet. Biobränslet räknas ofta om till megawatt, som är den vanligaste betalningsgrunden.

Som skogsägare och leverantör har man alltid rätt att begära kontroll om man inte är nöjd med mätningen. Upplever leverantören till exempel att volymen är för låg, kan personen begära en kontrollmätning.

– I de fallen görs en extra kontroll av partiet, men då av personal som tillhör en annan virkesmätningsförening, allt för att det ska vara opartiskt, säger Stefan Backman.

Kvalitetsledare i varje distrikt

VMF Qbera är indelad i fyra distrikt och har cirka 100 mätplatser i mellersta Sverige där företagets personal verkar.

– I vår förening har vi en till två kvalitetsledare i varje distrikt, som enbart har till uppgift att åka runt och kontrollera och utbilda så att vår personal mäter rätt och är uppdaterad på senaste mätningsinstruktionerna. Vi är certifierade enligt ISO-standarden 17025, vilket innebär att vi hela tiden kontrollerar våra mätutrustningar och redskap. Mätramarna kontrolleras dagligen, fordonsvågarna en gång i veckan och övriga mätredskap en gång i månaden.

Fakta om mätenheter

  • Massaved mäts i enheten fast volym under bark (m3fub)
  • Bränsleved mäts i enheten fast volym under bark (m3fub)
  • Biobränsle mäts i m3s eller ton med torrhaltsprover