Remissyttrande: Ersättning vid rådighetsinskränkning

Remiss Betänkande vid rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59)

Sveaskog delar miljöjurist Ulf Wickströms syn att den traditionella inställningen på ersättningar vid miljömotiverade rådighetsinskränkningar bör nyanseras. Nuvarande reglering har sin grund i tiden då oacceptabel miljöpåverkan skedde i större utsträckning.

l dagsläget sker de flesta rådighetsinskränkningar av miljöskyddsskäl för att uppnå en önskad miljökvalitet Detta bör rimligen återspeglas i både rätten till själva ingreppet samt ersättningsfrågan.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.