Remissyttrande: Förslag på ny lagstiftning för virkesmätning

Inledningsvis så konstaterar vi att det är av stor vikt att grunden för virkesaffärerna är korrekta och transparenta för de inblandade parterna samt att den enskilde skogsägarens intressen bevakas. Saknas det förtroende för att ersättningen för virket blir korrekt kan avverkningsbenägenheten hos skogsägare minska, vilket kan leda till försörjningsproblem för skogindustri och energisektor.

En fungerande virkesmätning som stöds av en lagstiftning om virkesmätning underlättar således handeln med virke. Lagstiftningen medför också att samtliga aktörer har samma regler att förhålla sig till, vilket bidrar till ordning och reda samt stabilitet.

Virkessortiment utanför nuvarande lagstiftning har fått ett ökat ekonomiskt värde och sortimentsbegreppet är inte längre statiskt utan förändras löpande, vilket talar emot en lagstiftning som enbart kopplas till vissa traditionella virkessortiment. 

Mot denna bakgrund stöder Sveaskog ansatsen i förslaget att den nya virkesmätningslagen/förordningen om virkesmätning ska omfatta praktiskt taget allt virke samt att de enbart ska omfatta första affärsledet. Vi anser det också viktigt att tillämpningen avgränsas så att småskalig handel med udda sortiment inte omfattas.

Läs remissyttrandet i sin helhet (pdf)